مقاله بررسي روابط صفات زراعي با شاخص GMP عملكرد كلزا از طريق تجزيه عليت متوالي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۵ در بوم شناسي گياهان زراعي (دانش نوين كشاورزي) از صفحه ۳۷ تا ۵۲ منتشر شده است.
نام: بررسي روابط صفات زراعي با شاخص GMP عملكرد كلزا از طريق تجزيه عليت متوالي
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تجزيه عليت متوالي
مقاله كلزا،گزينش
مقاله مقاومت به خشكي
مقاله شاخصGMP

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بالسيني حامد
جناب آقای / سرکار خانم: صبا جلال
جناب آقای / سرکار خانم: فرامرزي علي
جناب آقای / سرکار خانم: جمشيدي سليمان
جناب آقای / سرکار خانم: صالحي محمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
 اصلاح غير مستقيم GMP عملكرد روغن در شرايط فاقد تنش از طريق افزايش تعداد ساقه هاي فرعي و تعداد كل خورجين و كاهش وزن هزار دانه و در محيط واجد تنش نيزاز طريق افزايش تعداد دانه در خورجين، تعداد كل خورجين و درصد روغن به منظور بررسي روابط علت و معلولي صفات زراعي در شرايط فاقد و واجد تنش كمبود آب باشاخص GMP، آزمايشي در سال زراعي ۸۲- ۱۳۸۱ در مزرعه تحقيقاتي دانشكده زنجان انجام گرديد. طرح آزمايشي مورد استفاده طرح بلوكهاي خرد شده با طرح پايه بلوكهاي كامل تصادفي با سه تكرار بود كه آبياري با دو سطح عدم آبياري (وجود تنش) و آبياري كافي (فقدان تنش) و رقم كلزا در ۱۶ سطح، فاكتورهاي آزمايش بودند. نتايج تجزيه عليت متوالي نشان داد كه در گزينش تحت شرايط فاقد تنش در جهت اصلاح براي شاخص GMP عملكرد دانه بايد به دنبال تعداد ساقه هاي فرعي و تعداد كل خورجين بيشتر و وزن هزار دانه كمتر بود. البته به علت روابط و همبستگي بين اين سه صفت با همديگر لازم است آنها را در تعادل با هم مورد نظر قرار داد. هم چنين در جهت اصلاح براي شاخص  GMPعملكرد دانه در شرايط واجد تنش نيز بايد به دنبال تعداد دانه در خورجين و تعداد كل خورجين بيشترو تعداد روز تا گلدهي كمتر بودامكان پذير است .