مقاله بررسي روابط همبستگي بين عملکرد و اجزا آن در ارقام اميد بخش ارزن دم روباهي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۹ در مجله علوم گياهان زراعي ايران (علوم كشاورزي ايران) از صفحه ۴۱۳ تا ۴۲۱ منتشر شده است.
نام: بررسي روابط همبستگي بين عملکرد و اجزا آن در ارقام اميد بخش ارزن دم روباهي
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ارزن دم روباهي
مقاله عملكرد دانه
مقاله تجزيه عليت
مقاله ضريب همبستگي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شوشي دزفولي احمدعلي
جناب آقای / سرکار خانم: مهراني اردلان

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور ارزيابي عملكرد و روابط همبستگي بين عملکرد و اجزا آن در ۱۰ رقم ارزن دم روباهي ( KFM10تا KFM1) ارسالي از موسسه تحقيقات اصلاح و تهيه نهال و بذر كرج، آزمايشي در قالب طرح بلوكهاي كامل تصادفي شامل ۱۰ تيمار (۱۰ رقم) و سه تكرار به مدت سه سال زراعي از سال ۱۳۸۲ تا ۱۳۸۴ در مركز تحقيقات كشاورزي صفي آباد دزفول اجرا شد. طي فصل رشد مشخصات رويشي و زايشي هر يك از ارقام يادداشت برداري شد. نتايج حاصل از تجزيه واريانس مركب سه ساله، اختلافات معني داري را بين ارقام از نظر صفات مورد بررسي نشان داد. رقم شماره KFM10 به علت عملكرد دانه و علوفه بالا و همچنين ورس كمتر به دليل قطور بودن ساقه، سازگار ترين رقم بين ارقام مورد بررسي در منطقه صفي آباد دزفول شناخته شد. به منظور بررسي روابط علي و معلولي بين عملكرد دانه با ديگر صفات مورد بررسي و همچنين عملكرد علوفه خشك با ديگر مشخصات يادداشت برداري شده از روش تجزيه عليت استفاده شد. نتايج حاصل از تجزيه عليت براي صفت عملكرد دانه نشان دهنده اثرات مستقيم و مثبت تعداد روز تا ۵۰ درصد گلدهي، تعداد پنجه و قطر ساقه (به ترتيب ۰٫۴۷۲، ۰٫۵۶۴ و ۰٫۵۱۶) واثر غيرمستقيم و منفي طول سنبله (۰٫۳۲۳-) بود. براي ميزان علوفه خشك توليدي صفت تعداد روز تا۵۰ درصد گلدهي داراي بالاترين اثر مستقيم (۰٫۶۲۸) و در مرحله بعد صفات تعداد پنجه، تعداد برگ و تعداد دانه در سنبله (به ترتيب با اثر مستقيم ۰٫۳ و ۰٫۲۲۱ و ۰٫۲۴۷) قرار داشتند. در نتيجه پيشنهاد مي شود براي بهبود عملكرد دانه در ارزن دم روباهي بايد تاكيد برانتخاب بوته هاي ديررس با تعداد پنجه و قطرساقه زياد و همچنين طول سنبله كوتاه داشت. براي بهبود ميزان علوفه خشك توليدي نيز بايد در مرحله اول تاكيد بيشتر بر انتخاب بوته هاي ديررس و در مرحله بعد بوته هاي با تعداد برگ و پنجه زياد و همچنين تعداد دانه در سنبله بالا باشد. اثرات باقيمانده بالاي برآورد شده براي عملكرد دانه (۰٫۶۷) و ميزان علوفه خشك (۰٫۶۶۷) در اين طرح بيانگر اين مطلب است كه تعدادي از فاكتورهاي موثر بر عملكرد دانه و عملكرد علوفه خشك در اين تحقيق منظور نشده است.