مقاله بررسي روابط ژنتيكي ارقام گندم نان بر اساس تنوع اللي نشانگرهاي ريزماهواره که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۷ در ژنتيك نوين از صفحه ۷۹ تا ۸۹ منتشر شده است.
نام: بررسي روابط ژنتيكي ارقام گندم نان بر اساس تنوع اللي نشانگرهاي ريزماهواره
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تجزيه خوشه اي
مقاله گندم
مقاله نشانگرهاي اختصاصي
مقاله نشانگرهاي ريزماهواره اي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: جمالي راد شيما
جناب آقای / سرکار خانم: محمدي سيدابوالقاسم
جناب آقای / سرکار خانم: خدارحيمي منوچهر
جناب آقای / سرکار خانم: تورچي محمود

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين مطالعه تنوع ژنتيكي و روابط خويشاوندي ۷۰ لاين و رقم مورد استفاده در برنامه هاي اصلاح مقاومت به زنگ گندم در كشور با استفاده از ۴۰ نشانگر ريزماهواره بررسي شد. در مجموع ۳۹۰ الل چند شكل با ميانگين ۲۶/۹ الل به ازاي هر جايگاه ريزماهواره در ژنوتيپ ها تكثير شد. نشانگر Xbarc87 و جايگاه دوم نشانگر Xbarc165 با ۳ الل كمترين تعداد و نشانگر  Xgwm46 با ۱۸ الل بيشترين تعداد الل را دارا بودند. ميزان اطلاعات چندشكلي براي نشانگرهاي مورد بررسي از ۳۶/۰ تا ۹۰/۰ با ميانگين ۰۱۹/۰±۷۳/۰ متغير بود. گروه بندي ژنوتيپ ها با استفاده از الگوريتم eighbor Joining  بر اساس ضريب فاصله راجر بيشترين مطابقت را با اطلاعات شجره اي در دسترس ژنوتيپ ها داشت. تجزيه واريانس مولكولي براي تعيين تعداد مطلوب گروه نشان داد كه بيشترين تمايز بين گروه ها در نقطه برش دندروگرام با شش گروه ايجاد مي شود. با شش گروه، واريانس بين گروه ها حدود ۵۷% واريانس مولكولي بين ژنوتيپ ها را تبيين كرد. در اين گروه بندي، اغلب ژنوتيپ ها با شجره مشترك با هم گروه بندي شدند. بر اساس تجزيه واريانس مولكولي، بيشترين ناهمگني مربوط به گروه سوم با تبيين ۶/۱۶% واريانس كل و بيشترين همگني مربوط به گروه دوم با حدود ۰۰/۱% واريانس كل مولكولي بود. براي گروه هاي شش گانه ۱۲۳ الل اختصاصي شناسايي شد كه بيشترين آن به گروه سوم و كمترين آن به گروه دوم تعلق داشت.