مقاله بررسي روابط ژنتيكي رقمهاي ايراني و خارجي نيشکر با استفاده از نشانگرهاي مولکولي SSR و RAPD که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۹ در زيست شناسي ايران از صفحه ۳۵۳ تا ۳۶۶ منتشر شده است.
نام: بررسي روابط ژنتيكي رقمهاي ايراني و خارجي نيشکر با استفاده از نشانگرهاي مولکولي SSR و RAPD
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله RAPD
مقاله SSR
مقاله تنوع ژنتيكي
مقاله نيشکر
مقاله تجزيه واريانس

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: كرمي ثريا
جناب آقای / سرکار خانم: شوشتري محمدبرات
جناب آقای / سرکار خانم: ملكي زنجاني بهرام
جناب آقای / سرکار خانم: شيران بهروز

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اين مطالعه به منظور ارزيابي ميزان تنوع موجود بين رقمهاي نيشکر ايراني و رقمهاي خارجي، همچنين شناسايي نمونه هاي جمع آوري شده از سراسر ايران به ترتيب با استفاده از ۶۵ و ۷ نشانگر مولکولي RAPD و SSR انجام شد. در مجموع ۲۸ نشانگر RAPD و ۷ نشانگر SSR تکثير و چندشکلي نشان دادند و تعداد قطعات تکثير يافته به ترتيب براي نشانگر RAPD وSSR ، ۶ – ۲۷ (متوسط ۱۵٫۱) و ۵ – ۱۴ (متوسط ۹٫۳۳) قطعه بود. هر دو نشانگر مولكولي درجه بالايي از تنوع ژنتيكي را در ذخایر ژنتيکي نيشكر نشان دادند و نشانگرهاي SSR و RAPD توانستند نمونه هاي جمع آوري شده از ايران را تفكيك و شناسايي نمايند. براي هر دو نشانگر تشابه بالايي در توپولوژي دندروگرام با مقداري تفاوت ديده شد. در دندروگرام كلي حاصل از تركيب داده هاي هر دو نشانگر، ارتباط بين رقمها بر اساس اطلاعات شجره اي يا ناحيه جغرافيایي بود. نتايج تجزيه واريانس مولكولي نشان داد که تفاوت ژنتيکي بين رقمهاي داخل هر ناحيه بيشتر از تفاوت ژنتيکي رقمهاي بين هر ناحيه بود. همچنين از ۷ و ۱ نشانگر SSR سورگوم و ذرت به منظور بررسي قابليت انتقال نشانگرهاي SSR بر روي ژنوم نيشکر استفاده شد که هيچ کدام تکثير نشان ندادند.