مقاله بررسي روايي و پايايي ابزار تجديدنظر شده الگوهاي ارتباطات خانواده که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۶ در فصلنامه خانواده پژوهي از صفحه ۸۵۵ تا ۸۷۵ منتشر شده است.
نام: بررسي روايي و پايايي ابزار تجديدنظر شده الگوهاي ارتباطات خانواده
این مقاله دارای ۲۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ابزار تجديدنظر شده الگوهاي ارتباطات خانواده
مقاله روايي و پايايي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: كوروش نيا مريم
جناب آقای / سرکار خانم: لطيفيان مرتضي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به طور کلي الگوهاي ارتباطات خانواده در طول سه دهه گذشته تحقيقات بسياري را در زمينه هاي گوناگون و در فرهنگ هاي مختلف برانگيخته اند. اين در حالي است که بخش عمده اين تحقيقات با استفاده از ابزار تجديدنظر شده الگوهاي ارتباطات خانواده صورت گرفته است. هدف از اين مطالعه بررسي روايي و پايايي اين ابزار در ايران بود. به اين منظور ۳۲۶ دانش آموز (۱۶۱ دختر و ۱۶۵ پسر) پايه هاي دوم و سوم دبيرستان هاي شهر شيراز ابزار مورد نظر را تکميل کردند. بررسي روايي ملاکي اين ابزار نشان داد بين ابزار تجديد نظر شده الگوهاي ارتباطات خانواده و ابزار پيوند والد ـ فرزندي همبستگي وجود دارد.
نتيجه تحليل عامل محتواي اين ابزار به شيوه مولفه هاي اصلي استخراج دو عامل جهت گيري گفت و شنود و جهت گيري همنوايي بود.
بررسي همساني دروني نشان داد سوالات مربوط به هر عامل با نمره کل آن عامل بيشترين همبستگي معنادار را دارند. همچنين بين نمرات مربوط به هر عامل و نمره کل نيز همبستگي معناداري وجود داشت. بررسي پايايي اين ابزار به روش محاسبه ضريب آلفاي کرونباخ و شيوه آزمون بازآزمون حاکي از پايايي اين ابزار بود. در مجموع، نتايج نشان داد ابزار تجديدنظر شده الگوهاي ارتباطات خانواده از ويژگيهاي روان سنجي مناسبي برخوردار است و مي تواند به عنوان ابزاري روا و پايا در مورد دانش آموزان ايراني به کار برده شود.