مقاله بررسي روايي و پايايي نسخه فارسي پرسشنامه پادوآ (اصلاحي دانشگاه ايالتي واشنگتن) در جمعيت دانشجويان سالم ايراني که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در تازه هاي علوم شناختي از صفحه ۱ تا ۱۶ منتشر شده است.
نام: بررسي روايي و پايايي نسخه فارسي پرسشنامه پادوآ (اصلاحي دانشگاه ايالتي واشنگتن) در جمعيت دانشجويان سالم ايراني
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اختلال وسواس فکري عملي
مقاله سنجش
مقاله پرسشنامه فارسي پادوآ

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شمس گيتي
جناب آقای / سرکار خانم: كاوياني حسين
جناب آقای / سرکار خانم: اسماعيلي تركانبوري يعقوب
جناب آقای / سرکار خانم: ابراهيم خاني نرگس
جناب آقای / سرکار خانم: امين منش عليرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف: بررسي روايي و ساختار عاملي پرسشنامه فارسي پادوآ (اصلاحي دانشگاه ايالتي واشنگتن) (مقياس اندازه گيري وسواس فکري – عملي) در ۳۴۸ نفر نمونه غيرباليني دانشجويان دانشکده پزشکي دانشگاه تهران.
روش: پس از ترجمه پرسشنامه به زبان فارسي و برگردان آن به زبان اصلي و کنترل نهايي به وسيله مبتکر آزمون (برنز)، پرسشنامه فارسي پادوآ، با توجه به شاخص هاي فرهنگي به صورت آزمايشي در ۲۰ دانشجو اجرا شد. مجموع آزمودني هاي اين پژوهش، ۳۴۸ نفر در فاصله سني ۴۴ – ۱۸ سال بودند. آزمودني ها علاوه بر پرسشنامه فارسي پادوآ، پرسشنامه هاي وسواس فکري – عملي و پرسشنامه وسواس فکري – عملي مادزلي، مقياس اضطراب بک، پرسشنامه اضطراب حالت – صفت اشپيل برگر، پرسشنامه افسردگي بک و پرسشنامه کلي (حاوي اطلاعات جمعيت نگاشتي) را تکميل کردند.
يافته ها: تحليل ساختار عاملي پرسشنامه فارسي پادوآ، هشت عامل شبيه و نه عامل همسان با مطالعات قبلي بود: وسواس هاي آلودگي، اجبارهاي شست و شو، اجبارهاي نظم  و ترتيب، اجبارهاي وارسي، افکار وسواسي آسيب به خود و ديگران، افکار وسواسي خشونت، تکانه هاي وسواسي آسيب به خود و ديگران، تکانه هاي وسواسي دزدي. نتايج مطالعه حاضر، بيانگر پايايي و همساني دروني با استفاده از آلفاي کرونباخ (۰٫۹۲)، ضريب دونيمه سازي با استفاده از همبستگي اصلاح شده اسپيرمن (۰٫۹۵) و پايايي حاصل از روش بازآزمايي (۰٫۷۷) بود. براي برآورد روايي ملاک، پرسشنامه فارسي پادوآ با دو پرسشنامه وسواس فکري – عملي و پرسشنامه وسواس فکري – عملي مادزلي مقايسه شد که نتايج به ترتيب ۰٫۶۹ و ۰٫۵۸ به دست آمد.
نتيجه گيري: نسخه فارسي پرسشنامه پادوآ، در انطباق با نسخه اصلي، يک پرسشنامه نسبتا پايا و معتبر در کشور ايران است.