مقاله بررسي روحيه کارآفريني دانشجويان کشاورزي و شيوه هاي بهبود آموزش کارآفريني که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در پژوهش هاي ترويج و آموزش كشاورزي از صفحه ۶۵ تا ۸۱ منتشر شده است.
نام: بررسي روحيه کارآفريني دانشجويان کشاورزي و شيوه هاي بهبود آموزش کارآفريني
این مقاله دارای ۱۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله روحيه کارآفريني
مقاله آموزش کارآفريني
مقاله دانشگاه بو علي سينا
مقاله دانشجويان کشاورزي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: موحدي رضا
جناب آقای / سرکار خانم: يعقوبي فراني احمد
جناب آقای / سرکار خانم: خداورديان مجيدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: زارعي شيما

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
پژوهش حاضر با هدف بررسي روحيه و آموزش هاي کارآفريني در بين دانشجويان رشته هاي کشاورزي دانشگاه بو علي سيناي همدان و در چارچوب کلي پژوهش هاي پيمايشي به انجام رسيده است. نمونه آماري اين تحقيق را تعداد ۱۶۰ نفر از دانشجويان دختر و پسر رشته هاي کشاورزي دو مقطع تحصيلي کارشناسي و کارشناسي ارشد دانشگاه بو علي سينا تشکيل دادند. براي جمع آوري اطلاعات، از ابزار پرسشنامه و براي انتخاب نمونه از روش نمونه گيري تصادفي استفاده شد. ضريب آلفاي کرونباخ به منظور تشخيص پايايي پرسشنامه برابر با ۰٫۷۹ محاسبه گرديد. براي تجزيه و تحليل اطلاعات، از دو روش آمار توصيفي و تحليلي استفاده شد. نتايج حاصل از تحقيق حاکي از آن است که بين جنسيت، سن، مقطع تحصيلي، و گرايش تحصيلي دانشجويان کشاورزي و ميزان روحيه کارآفريني آنان رابطه معني داري وجود ندارد و تنها بين اشتغال دانشجويان و روحيه کارآفريني آنان ارتباط معني دار وجود دارد. بدين مفهوم که دانشجوياني که به غير از تحصيل به کار ديگري اشتغال دارند داراي روحيه کارآفريني بالاتري هستند.