مقاله بررسي روشهاي تامين مالي در طرحهاي كارآفرينانه بخش تعاون استان مازندران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در تعاون از صفحه ۱۱۳ تا ۱۲۴ منتشر شده است.
نام: بررسي روشهاي تامين مالي در طرحهاي كارآفرينانه بخش تعاون استان مازندران
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تامين مالي
مقاله طرحهاي كارآفرينانه
مقاله تعاون
مقاله مازندران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: محمودي عالمي علي
جناب آقای / سرکار خانم: اسماعيلي عالمي حبيب اله

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
پژوهش حاضر با هدف مشخص نمودن روشهاي تامين مالي در طرحهاي كارآفرينانه بخش تعاون استان مازندران در سال ۱۳۸۸ صورت پذيرفته است.
در اين راستا سعي شده است با تنظيم پرسشنامه بر اساس مدل مفهومي چهاربعدي، روشهاي تامين مالي کارآفرينان بخش تعاون استان مازندران بررسي شود. نمونه آماري تحقيق حاضر شامل مديران شركتهاي تعاوني استان مازندران (۱۱۰ نفر) است.
داده هاي گردآوري شده پس از كدگذاري وارد نرم افزار spss و آزمون شدند. نتايج آزمون آلفاي كرونباخ، پايايي ابزار پژوهش را با ضريب %۷۹ مورد تاييد قرار داد. آزمون حاصل از به كارگيري منابع چهارگانه تامين مالي نشان داد كه روش تامين مالي داخلي و روش تامين مالي سرمايه (حقوق صاحبان سهام) به طور مطلوب به کار گرفته نمي شوند ولي روشهاي تامين مالي شخصي (خصوصي) و بدهي (استقراض) در طرحهاي كارآفرينانه بخش تعاون استان مازندران به طور بهينه استفاده مي شوند؛ از اين رو تسهيل راهکارهاي دريافت منابع مالي از طريق بدهي سبب تقويت منابع مالي کارآفرينان و گسترش طرحهاي کارآفريني خواهد شد. از آنجا که منبع اصلي اعطاي تسهيلات، نظام بانکي است، کاهش نرخ بهره، سبب ايجاد تعهد و ريسک کمتر براي مديران و تقويت انگيزه براي کارآفريني خواهد شد.