مقاله بررسي روشهاي پيشرفته ارزيابي، تحليل ريسک و تحليل تورم در پروژه هاي بلندمدت که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در پژوهشنامه اقتصادي از صفحه ۳۷ تا ۵۶ منتشر شده است.
نام: بررسي روشهاي پيشرفته ارزيابي، تحليل ريسک و تحليل تورم در پروژه هاي بلندمدت
این مقاله دارای ۲۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بودجه بندي سرمايه اي
مقاله تحليل ريسک
مقاله مديريت ريسک
مقاله روشهاي مبتني بر تنزيل
مقاله تحليل تورم
مقاله ارزشيابي
مقاله اثربخشي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: پورحيدري اميد
جناب آقای / سرکار خانم: اخلاقي يزدي نژاد اسماعيل

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اين مطالعه به بررسي ميزان استفاده و اثربخشي هر يک از روشهاي ارزيابي پيشرفته، تحليل ريسک و تحليل تورم در رابطه با پروژه هاي بلندمدت در بورس اوراق بهادار تهران در سال ۱۳۸۵ پرداخته است. در اين مطالعه براي جمع آوري داده ها از پرسش نامه کتبي که قابليت اعتماد و اعتبار آن تاييد شده، استفاده شده است. نتايج آزمون فرضيات تحقيق نشان دادکه مديران شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به منظور ارزيابي پروژه ها از روشهاي خالص ارزش فعلي، شاخص سودآوري، نرخ بازده داخلي و نرخ بازده حسابداري استفاده مي کنند. همچنين نتايج نشان داد از نظر مديران، روشهاي مبتني بر تورم؛ نظير روش مبتني بر ارزش واقعي جريانات نقدي و روش مبتني بر جريانات نقدي به نرخ جاري، بيشترين اثربخشي در اتخاذ تصميمات سرمايه گذاري را دارند. ساير يافته هاي تحقيق نشان داد که مهمترين موانع استفاده مديران از روشهاي پيشرفته بودجه بندي سرمايه اي به ترتيب عدم بکارگيري نيروي زبده از نظر تجربي و علمي و غير قابل اتکا و ناکافي بودن شاخصها و متغيرهاي موجود در کشور براي انجام محاسبات مورد نياز است.