مقاله بررسي روش تاثير آرامسازي بنسون بر مقياس هاي عملکردي کيفيت زندگي بيماران مبتلا به سرطان پستان تحت شيمي درماني که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۹ در مجله علمي پزشكي جندي شاپور از صفحه ۶۲۵ تا ۶۳۲ منتشر شده است.
نام: بررسي روش تاثير آرامسازي بنسون بر مقياس هاي عملکردي کيفيت زندگي بيماران مبتلا به سرطان پستان تحت شيمي درماني
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آرام سازي بنسون
مقاله کيفيت زندگي
مقاله سرطان پستان
مقاله شيمي درماني

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شريعتي عبدالعلي
جناب آقای / سرکار خانم: صالحي معصومه
جناب آقای / سرکار خانم: انصاري منصور
جناب آقای / سرکار خانم: لطيفي سيدمحمود

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: سرطان پستان دومين سرطان شايع در جهان مي باشد. اين بيماري و درمان هاي آن از جمله شيمي درماني بر سطح عملکرد جسماني، رواني و اجتماعي تاثير گذار است. طب مکمل مي تواند بر کيفيت زندگي اين بيماران موثر باشد. هدف از اين مطالعه بررسي تاثير آرامسازي بنسون بر کيفيت زندگي بيماران مبتلا به سرطان پستان تحت شيمي درماني مي باشد.
روش بررسي: در اين مطالعه نيمه تجربي و خود شاهد ۲۵ نفر بيمار مبتلا به سرطان پستان اوليه که تحت شيمي درماني با رژيم TAC (تاکسوتر، آدريامايسين، سيکلوفسفامايد) بودند، در ابتدا و سه هفته بعد از درمان بوسيله پرسشنامه دموگرافيک، پرسشنامه کيفيت زندگي BR23-C30، کيفيت زندگي آنها سنجيده شد و سپس برنامه آرامسازي بنسون آموزش و نوار ۱۵-۲۰ دقيقه در اختيار واحد هاي مورد پژوهش قرار گرفت. خواسته شد که به مدت ۳ هفته روزي يکبار در منزل به آن گوش دهند و در پايان مجددا پرسشنامه ها را پر کنند. نتايج بوسيله نرم افزارSPSS  و با استفاده از آزمون t زوجي تجزيه و تحليل شدند.
يافته ها: نتايج پژوهش نشان داد که برنامه آرامسازي بنسون سبب ارتقا مقياس هاي عملکردي، فيزيکي (P<0/001)، نقش (P<0/001)، ذهني (P<0/001)، احساسي(P<0/001) و اجتماعي (P<0/001)، تصوير ذهني از خود (P<0/001) و لذت جنسي(p=0.01)  و تصوير ذهني از آينده(P<0/001)  گرديد و در مقياس عملکرد جنسي  (P=0.7)تفاوت معنادار ايجاد نشد، همچنين در زمينه کيفيت زندگي مبتلايان، بهبودي حاصل مي شود(p=0.024) .
نتيجه گيري: برنامه آرامسازي بنسون مي تواند به عنوان يک روش موثر، راحت و کم هزينه در ارتقا کيفيت زندگي اين دسته از بيماران در مراکز درماني، مراقبتي و حمايتي مربوط به آنها مورد استفاده قرار گيرد.