مقاله بررسي روش هاي افزايش شفافيت اطلاعاتي بازار سرمايه ايران و انتخاب روشي بهينه با استفاده از فرايند تحليل سلسله مراتبي مورد: بورس اوراق بهادار تهران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در پيشرفت هاي حسابداري (علوم اجتماعي و انساني شيراز) از صفحه ۱ تا ۲۷ منتشر شده است.
نام: بررسي روش هاي افزايش شفافيت اطلاعاتي بازار سرمايه ايران و انتخاب روشي بهينه با استفاده از فرايند تحليل سلسله مراتبي مورد: بورس اوراق بهادار تهران
این مقاله دارای ۲۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بازار سرمايه
مقاله نقدينگي
مقاله سرعت پوشش قيمت
مقاله هزينه معامله هاي
مقاله فرايند تحليل سلسله مراتبي (AHP)

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ابراهيمي نژاد مهدي
جناب آقای / سرکار خانم: عباسي عباس
جناب آقای / سرکار خانم: خليفه مجتبي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
بازار سرمايه به مثابه بخشي از بازارهاي مالي، نقش مهمي را در اقتصاد ايفا مي کند. در اين بازار، اطلاعات يکي از منابع با ارزش و اصلي است و در يکپارچه سازي و رقابتي کردن بازار نقش بسيار مهمي را ايفا مي نمايد. هدف اصلي از انجام اين تحقيق، اولويت بندي روش هاي افزايش شفافيت بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از فرايند تحليل سلسله مراتبي مي باشد. اين تحقيق، جهت افزايش شفافيت بازار سرمايه، روش هاي افزايش اگاهي، وضع و اجراي قوانين و خصوصي سازي را بر اساس معيارهاي نقدينگي، سرعت پوشش قيمت و هزينه معامله هاي، مي سنجد.
اين تحقيق، از نوع تحقيق هاي توصيفي – پيمايشي و از نظر هدف، جزء تحقيق هاي کاربردي است. جامعه آماري اين مطالعه، بورس اوراق بهادار تهران مي باشد که براي جمع آوري داده ها از بين سرمايه گذاران، کارگزاران و کارشناسان، از پرسشنامه کتبي استفاده شده است. تجزيه و تحليل اطلاعات به دست آمده از طريق فرايند تحليل سلسله مراتبي (AHP)، حاکي از آن است که روش افزايش آگاهي از ديد سرمايه گذاران، کارگزاران و کارشناسان به عنوان روشي بهينه در شفاف سازي بورس شناخته مي شود و روش هاي وضع و اجراي قوانين و خصوصي سازي به ترتيب در اولويت هاي بعدي قرار مي گيرند. بورس اوراق بهادار، مديران شرکت ها، کارگزاران و سرمايه گذارن جزء هر يک به نحوي مي توانند اين نتايج اين استفاده کنند.