مقاله بررسي روش هاي تدريس استادان دانشگاه آزاد اسلامي در استان آذربايجان غربي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در فصلنامه تحقيقات مديريت آموزشي از صفحه ۷۱ تا ۹۴ منتشر شده است.
نام: بررسي روش هاي تدريس استادان دانشگاه آزاد اسلامي در استان آذربايجان غربي
این مقاله دارای ۲۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله روش تدريس
مقاله طرح درس
مقاله روابط بين فردي استاد و دانشجو
مقاله ارزشيابي آموزشي و دانشگاه آزاد اسلامي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شيخ زاده مصطفي
جناب آقای / سرکار خانم: ثمري شاهين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف اساسي اين تحقيق بررسي روش هاي تدريس استادان بر اساس ديدگاه دانشجويان و استادان در دانشگاه آزاد اسلامي استان آذربايجان غربي در سال تحصيلي ۸۸-۸۷ مي باشد. ابزار اندازه گيري پرسشنامه بوده که بر مبناي تحقيقات علمي دانشگاه هاي ايران، تهيه و تدوين شده است. روايي صوري از طريق نظرسنجي از متخصصان بوده و پايايي آن نيز با انجام آزمون مجدد با همبستگي ۷۷ درصد ارزيابي و تاييد گرديده است. در اين پژوهش ۴۹۹ دانشجو و ۳۰ نفر از هيات علمي به صورت تصادفي انتخاب گرديده و پرسشنامه ها به روش خود گزارش دهي توسط آنان تکميل شده است. جنبه هاي قدرت ارتباط، روش تدريس دانش پژوهي و شخصيت فردي به ترتيب مهم ترين جنبه هاي تدريس اثر بخش از ديدگاه دانشجويان است. نتايج نشان مي دهد که تعداد استادان روش هاي فعال تدريس بيشتر از استادان روش هاي غير فعال تدريس مي باشد. ميزان همبستگي بين فعاليت هاي پژوهشي استادان با نوع روش هاي تدريس برابر با ۰٫۸۷ درصد مي باشد. به عبارت ديگر، استادان روش هاي فعال داراي فعاليت هاي پژوهشي بيشتر از استادان روش هاي غير فعال مي باشند. ارتباط معني داري بين نوع روش تدريس استادان و استفاده از طرح درس مشاهده نگرديد. همچنين، استادان داراي روش هاي فعال به متغيرهايي مانند ايجاد روابط انساني، پذيرش انتقاد سازنده دانشجويان و پذيرش انتقاد سازنده دانشجويان توجه بيشتري دارند. اهميت يکسان براي آموزش و پژوهش، آموزش هيات علمي، تقويت تحصيلات تکميلي و استفاده از روش هاي ارزشيابي چندگانه به عنوان پيشنهادهاي اصلي اين پژوهش مي باشند.