مقاله بررسي روش هاي درون يابي مكاني جهت تعيين تغييرات مكاني ويژگي هاي كيفي آب هاي زيرزميني دشت رفسنجان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۷ در مجله علوم و مهندسي آبخيزداري ايران از صفحه ۶۳ تا ۷۰ منتشر شده است.
نام: بررسي روش هاي درون يابي مكاني جهت تعيين تغييرات مكاني ويژگي هاي كيفي آب هاي زيرزميني دشت رفسنجان
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله عامل هاي كيفي آب زيرزميني
مقاله پراكنش مكاني
مقاله درون يابي مكاني
مقاله ارزيابي متقابل

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: تقي زاده مهرجردي روح اله
جناب آقای / سرکار خانم: زارعيان جهرمي مجتبي
جناب آقای / سرکار خانم: محمودي شهلا
جناب آقای / سرکار خانم: حيدري احمد
جناب آقای / سرکار خانم: سرمديان فريدون

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
آب هاي زيرزميني از منابع مهم بهره برداري در مناطق خشك و نيمه خشك مي باشند. لذا به منظور حفظ كيفيت آب هاي زيرزميني اطلاع از پراكنش مكاني و زماني آن ها حائز اهميت مي باشد. هدف از اين پژوهش ارزيابي دقت روش هاي درون يابي مكاني جهت پيش بيني پراكنش مكاني برخي ويژگي هاي كيفي آب زيرزميني نظير كل املاح محلول (TDS)، غلظت يون سديم (Na+)، شوري (EC)، نسبت جذب سديم (SAR)، غلظت يون كلر (Cl) و غلطت يون سولفات(SO42-) مي باشد. بدين منظور از اطلاعات مربوط به ۶۵ نمونه چاه شاهد دشت رفسنجان استفاده شد و روش هاي تابع معكوس فاصله وزن دار، كريجينگ و كو كريجينگ مورد بررسي قرار گرفت. پس از نرمال سازي داده ها اقدام به ترسيم واريوگرام گرديد، بمنظور انتخاب مدل مناسب براي برازش بر روي واريوگرام تجربي از مقدارRSS  كمتر و استحكام ساختار فضايي قوي تر استفاده شد. سپس با استفاده از فن ارزيابي متقابل و استفاده از RMSE، مناسبترين روش ميان يابي انتخاب شد. نتايج نشان داد كه براي پهنه بندي ويژگي هاي كيفي آب، روش هاي كريجينگ و كوكريجينگ بر روش IDW ارجحيت دارند. در نهايت با استفاده از روش كوكريجينگ – به عنوان بهترين روش ميان يابي – نقشه هاي پهنه بندي ويژگي هاي آب زيرزميني در محيط GIS تهيه گرديد.