مقاله بررسي روش هاي سود باقي مانده، جريان نقد تنزيل شده و تعديل سود در تعيين ارزش منصفانه شركت در بازار سرمايه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در بررسيهاي حسابداري و حسابرسي از صفحه ۱۷ تا ۳۰ منتشر شده است.
نام: بررسي روش هاي سود باقي مانده، جريان نقد تنزيل شده و تعديل سود در تعيين ارزش منصفانه شركت در بازار سرمايه
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ميانگين ارزش شرکت ها
مقاله سود باقي مانده
مقاله جريان نقد تنزيل شده
مقاله تعديل سود
مقاله ارزش منصفانه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: تاري وردي يداله
جناب آقای / سرکار خانم: داغاني رضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اين پژوهش به بررسي روش هاي سود باقي مانده، جريان نقد تنزيل شده و تعديل سود در تعيين ارزش منصفانه شركت ها و مقايسه با ميانگين ارزش شركت ها در اولين عرضه در بورس اوراق بهادار پرداخته است. فرضيه هاي پژوهش با استفاده از آزمون هاي مقايسه دو ميانگين t و ميانگين رتبه علامت دار (ويلكاكسون) و ضريب همبستگي پيرسون و اسپيرمن، مورد بررسي قرار گرفته اند. بررسي نتايج پژوهش بازگوكننده آن است، كه بين ميانگين ارزش منصفانه شركت ها با استفاده از روش سود باقي مانده و ميانگين ارزش شركت ها در اولين عرضه سهام تفاوت معناداري وجود ندارد. در حالي كه بين ميانگين ارزش منصفانه روش هاي جريان نقد تنزيل شده و تعديل سود در مقايسه با ميانگين ارزش شركت ها در اولين عرضه سهام، تفاوت معناداري وجود دارد. افزون بر اين، بين ميانگين ارزش منصفانه شركت ها مبتني بر روش هاي سود باقي مانده و جريان نقد تنزيل شده و نيز مبتني بر روش هاي جريان نقد تنزيل شده و تعديل سود تفاوت معنا داري وجود ندارد. در مقابل، بين ميانگين ارزش منصفانه شركت ها مبتني بر روش هاي سود باقي مانده و تعديل سود تفاوت معنا داري وجود دارد.