مقاله بررسي روش هاي مختلف شکستن خواب و دماي بهينه جوانه ‌زني بذر علف ‌هرز تلخه (Acroptilon repens) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹ در حفاظت گياهان (علوم و صنايع كشاورزي) از صفحه ۳۹۱ تا ۳۹۷ منتشر شده است.
نام: بررسي روش هاي مختلف شکستن خواب و دماي بهينه جوانه ‌زني بذر علف ‌هرز تلخه (Acroptilon repens)
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تلخه
مقاله جوانه‌ زني بذر
مقاله خواب بذر
مقاله دماي ثابت
مقاله دماي متناوب و نور

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: آل ابراهيم محمدتقي
جناب آقای / سرکار خانم: راشدمحصل محمدحسن
جناب آقای / سرکار خانم: ميقاني فريبا
جناب آقای / سرکار خانم: باغستاني ميبدي محمدعلي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
شناسايي دقيق زيست شناسي علف هاي هرز و رفتار جوانه زني بذر آن باعث اجراي برنامه صحيح و بهينه اي جهت کنترل مي شود. به منظور بررسي عوامل موثر بر جوانه‌ زني بذر علف ‌هرز تلخه، آزمايش هايي در سال ۸۴-۱۳۸۳ در بخش تحقيقات علف ‌هاي ‌هرز موسسه تحقيقات آفات و بيماري هاي گياهي انجام شد. آزمايش اول براي حذف خواب بذر و به صورت فاکتوريل با ۳ تکرار در قالب طرح کاملا تصادفي انجام گرفت. فاکتور اول نوع تيمار آبي (آب مقطر و محلول نيترات پتاسيم ۳ درصد) و فاکتور دوم تيمار بذر با سولفوريک‌ ا‌سيد غليظ (به مدت ۵، ۱۰، ۱۵، ۲۰، ۲۵ و ۳۰ دقيقه) بود. آزمايش دوم براي تعيين بهترين دماي جوانه ‌زني بذر به صورت طرح کاملا تصادفي با ۲۶ تيمار دمايي (دماهاي ثابت ۵، ۱۰، ۱۵، ۲۰، ۲۵، ۳۰ و ۳۵ درجه سانتيگراد در شرايط نور مطلق و تاريکي مطلق، دماهاي متناوب ۱۰٫۲، ۱۵٫۷، ۲۰٫۱۲، ۲۵٫۱۷، ۳۰٫۲۲ و ۳۵٫۲۷ و دماهاي متناوب ۱۰٫۰، ۱۵٫۵، ۲۰٫۱۰، ۲۵٫۱۵، ۳۰٫۲۰، ۳۵٫۲۵) و ۸ تکرار انجام شد. نتايج نشان داد كه براي شکستن خواب بذر، تيمار ۲۰ دقيقه ‌اي با سولفوريک ‌اسيد غليظ لازم است. از سوي ديگر، بين اثر آب مقطر و محلول نيترات پتاسيم ۳ درصد بر درصد جوانه‌ زني بذر، تفاوت معني ‌داري وجود نداشت. بهترين دماي جوانه ‌زني، دماي متناوب ۳۰٫۲۰ (۱۶٫۸ تاريکي / روشنايي) درجه ‌سانتي ‌گراد بود كه باعث ۴۲ درصد جوانه ‌زني بذر تلخه شد. بدين ترتيب جوانه زني تحت تاثير دما قرار گرفت ولي نور نقش مهمي در جوانه زني بذر تلخه نداشت. به عبارت ديگر بذور تلخه فتوبلاستيک نبودند. نوسانات دمايي در افزايش جوانه زني تلخه موثر بود و مي توان گفت اين ويژگي از عوامل مهم تهاجم اين علف هرز مي باشد و اطلاع دقيق از آن مي تواند در کنترل و جلوگيري از گسترش اين علف هرز موثر باشد.