مقاله بررسي روش هاي مختلف ميانيابي براي توليد نقشه منيزيم خاک در منطقه دشت خاک بردسير که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹ در سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافيايي در منابع طبيعي ( كاربرد سنجش از دور و GISدر علوم منابع طبيعي ) از صفحه ۴۹ تا ۵۷ منتشر شده است.
نام: بررسي روش هاي مختلف ميانيابي براي توليد نقشه منيزيم خاک در منطقه دشت خاک بردسير
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله GIS
مقاله درونيابي
مقاله منيزيم خاک
مقاله ارزيابي ميزان خطا
مقاله دشت خاک بردسير

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اکبري محسنعلي
جناب آقای / سرکار خانم: سعادت فر امير
جناب آقای / سرکار خانم: شجاعي حسين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در مطالعات جغرافيايي برداشت اطلاعات اغلب به صورت نقطه اي انجام مي شود. معمولا ضرورت دارد اطلاعات حاصل از نمونه برداري نقطه اي به سطح تعميم داه شود و به صورت نقشه هايي ارايه گردد که اين امر به وسيله روش هاي درونيابي انجام مي گيرد و به وسيله سامانه هاي اطلاعات جغرافيايي به صورت نقشه ارايه مي شوند. الگوريتم هاي متفاوتي براي درونيابي فضايي وجود دارد که برخي از آن ها مبتني بر روش هاي زمين آمار و ژئومتري مي باشند. به رغم تمام پيشرفت هايي که چند دهه اخير بويژه با توسعه نرم افزارهاي GIS در زمينه مدل سازي فضايي بوجود آمده است، اما هنوز بايد در استفاده از نتايج حاصل از اين مدل ها دقت کافي داشت. در اين مقاله داده هاي پروفيل هاي خاک نقطه اي منطقه دشت خاک بردسير، به سطح تعميم داده شده و سپس با استفاده از روش هاي علمي ميزان دقت روش هاي مختلف درونيابي در نرم افزار ArcGIS با هم مقايسه شده است. براي انجام تحقيق حاضر از روش هاي معکوس فاصله وزني (IDW)، اسپيلاين (Spline)، کريجينگ معمولي (Ordinary Kriging) و کريجينگ عمومي (Universal Kriging) بر اساس مدل هاي مختلف شبه واريوگرام درونيابي فضايي استفاده شده است و نتايج حاصل با مقادير نمونه مورد آزمون قرار گرفتند. براي مطالعه تطبيقي و ارزيابي ميزان دقت، از روش اعتبار متقاطع و معيارهاي MAE و MBE که از روش هاي معتبر ارزيابي در اين زمينه مي باشند استفاد گرديد. نتايج نشان داد که کمترين خطاي مشاهده شده به ترتيب مربوط به روش درونيابي معکوس فاصله وزني و روش کريجينگ معمولي است. با توجه به نتايج حاصله از اين تحقيق، پيشنهاد مي شود در هنگام استفاده از روش هاي درونيابي ابتدا ميزان دقت روش ها با هم مقايسه شده و با توجه به کاربرد و در نظر گرفتن امکانات و محدوديت ها بهترين روش انتخاب گردد. نتايج تحقيق نشان مي دهد که روش هاي MAE و MBE روش هاي مناسبي براي اين مقايسه و کنترل مي باشند.