مقاله بررسي روش پيشگويي آسان براي تعيين ديسکرپانسي بولتون قدامي و کلي در يک جمعيت جنوب ايران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در مجله دانشكده دندانپزشكي مشهد از صفحه ۲۰۹ تا ۲۱۸ منتشر شده است.
نام: بررسي روش پيشگويي آسان براي تعيين ديسکرپانسي بولتون قدامي و کلي در يک جمعيت جنوب ايران
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آناليز بولتون
مقاله ديسکرپانسي سايز دنداني
مقاله جمعيت ايراني

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رويين پيکر سيدمحمدمهدي
جناب آقای / سرکار خانم: صالحي پريسا
جناب آقای / سرکار خانم: امامي زهرا
جناب آقای / سرکار خانم: داوري مريم
جناب آقای / سرکار خانم: ظريف نجفي هومن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: آناليز بولتون به عنوان نشانه خوبي از ديسکرپانسي هاي سايز دنداني حائز اهميت مي باشد اما تفاوت هاي نژادي بايد در نسبت هاي به دست آمده مورد توجه قرار گيرد. هدف از اين مطالعه تعيين نسبت هاي دنداني در جنسيت ها و مال اکلوژن هاي مختلف در جمعيت ايراني و مقايسه اين نسبت ها با نسبت هاي پيشنهادي بولتون بود. همچنين در اين مطالعه بهترين پيشگويي کننده ديسکرپانسي هاي قدامي و کلي در جمعيت ايراني را تعيين نموديم.
مواد و روش ها: اين مطالعه مقطعي بر روي ۷۱۵ کست مطالعه قبل از درمان (۵۲۶ زن و ۱۸۹ مرد) بيماران مراجعه کننده به بخش ارتدنسي دانشکده دندانپزشکي شيراز و مطب خصوصي ارتدنتيست ها صورت گرفت. نمونه ها بر اساس طبقه بندي انگل به ۳ گروه کلاس I، کلاس II و کلاس III تقسيم گرديد. بزرگترين عرض مزيوديستالي تمامي دندان ها با کوليس ديجيتال با دقت mm ۰.۰۱ اندازه گيري گرديد. ميزان نسبت قدامي و کلي محاسبه شده و سپس تمامي داده ها توسط نرم افزار SPSS و تست هاي آماري Pearson Correlation،independent t-test و Kruskal-Wallis test مورد بررسي قرار گرفت.
يافته ها: ميزان نسبت قدامي(۷۴
/۷۸%) و ميزان نسبت کلي (۹۴/۹۱%) در جمعيت جنوب ايران اختلاف معني داري را در هر دو جنس زن و مرد و همچنين در هر ۳ گروه مال اکلوژن انگل نشان ندادند. با توجه به نتايج بدست آمده ضريب همبستگي تقسيم عرض دندان لترال پايين به بالا، با ديسکرپانسي قدامي برابر با ۵۴۴/۰ و ضريب همبستگي تقسيم عرض دندان سانترال پايين به بالا، با ديسکرپانسي قدامي برابر با ۵۳۶/۰ بود. همچنين ضريب همبستگي تقسيم عرض دندان پرمولار اول پايين به بالا، با ديسکرپانسي کلي برابر با ۴۴۰/۰ و ضريب همبستگي تقسيم عرض دندان پرمولار دوم پايين به بالا، با ديسکرپانسي کلي برابر با ۴۰۷/۰ بود.
نتيجه گيري: ميزان نسبت قدامي در جمعيت مورد مطالعه اختلاف معني داري با نسبت پيشنهادي بولتون دارد و ميزان نسبت کلي در جمعيت مطالعه حاضر اختلاف معني داري با نسبت پيشنهادي بولتون نشان نمي دهد. در جمعيت ايراني بهترين پيشگويي کننده ديسکرپانسي قدامي دندان لترال و بهترين پيشگويي کننده ديسکرپانسي کلي، دندان پرمولار اول مي باشد.