مقاله بررسي روغن دانه و پروتئين دانه دو رقم کلزا و ارتباط آن با عملکرد روغن دانه و عملکرد پروتئين دانه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۷ در كشاورزي پويا از صفحه ۲۹۵ تا ۳۱۴ منتشر شده است.
نام: بررسي روغن دانه و پروتئين دانه دو رقم کلزا و ارتباط آن با عملکرد روغن دانه و عملکرد پروتئين دانه
این مقاله دارای ۲۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کلزا
مقاله تنش آب
مقاله کود نيتروژن
مقاله عملکرد دانه
مقاله عملکرد روغن دانه
مقاله درصد روغن

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: دانشمند عليرضا
جناب آقای / سرکار خانم: شيراني راد اميرحسين
جناب آقای / سرکار خانم: نورمحمدي قربان
جناب آقای / سرکار خانم: زراعي قاسم
جناب آقای / سرکار خانم: دانشيان جهانفر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور بررسي اثر تنش آب و مقادير مختلف نيتروژن بر درصد روغن دانه، درصد پروتئين دانه و ارتباط آنها با عملکرد روغن دانه و عملکرد پروتئين دانه در کلزا، آزمايش هاي مزرعه اي به صورت فاکتوريل اسپليت پلات در قالب طرح پايه بلوک هاي کامل تصادفي در دو سال زراعي ۱۳۸۴ و ۱۳۸۵ در موسسه تحقيقات اصلاح و تهيه نهال و بذر کرج انجام شد. در اين بررسي، دو رقم به نام هاي زرفام و مودنا در سه رژيم آبياري (آبياري پس از ۴۰، ۶۰ و ۸۰ درصد تخليه رطوبتي خاک) و چهار ميزان کود نيتروژن (صفر، ۷۵، ۱۵۰ و ۲۲۵ کيلوگرم نيتروژن خالص در هکتار) صورت گرفت. که سطوح آبياري و نيتروژن به عنوان عامل اصلي و ارقام به عنوان عامل فرعي در نظر گرفته شدند. نتايج حاصل نشان داد که افزايش ميزان مصرف نيتروژن از صفر به ۲۲۵ کيلوگرم در هکتار و افزايش ميزان رطوبت خاک، سبب افزايش عملکرد دانه، عملکرد روغن دانه و عملکرد پروتئين دانه شد. ميزان روغن دانه در شرايط تنش آبي، كاهش پيدا کرد (۷٫۱۷ درصد) در حالي كه ميزان پروتئين دانه افزايش يافت (۸٫۳۱ درصد). افزايش نيتروژن مصرفي نيز سبب كاهش ميزان روغن (۱۰٫۰۸ درصد) و افزايش ميزان پروتئين دانه گرديد (۲۵٫۱۹ درصد). عملکرد روغن دانه با عملکرد دانه و درصد روغن دانه همبستگي معني دار و قوي داشت. عملکرد پروتئين دانه نيز با عملکرد دانه همبستگي معني دار و مثبتي نشان داد. در مقايسه دو رقم نيز مشخص شد که رقم زرفام، توانايي جذب و انتقال نيتروژن بهتري در شرايط آبياري معمول، تنش شديد کم آبي و شرايط نيتروژن زياد و عدم مصرف نيتروژن را داشت.