مقاله بررسي روند اشتغال زنان در مقايسه با مردان، و عوامل موثر بر سهم اشتغال زنان در بخش صنعت ايران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۸ در مطالعات اجتماعي – روان شناختي زنان (مطالعات زنان( از صفحه ۳۱ تا ۵۴ منتشر شده است.
نام: بررسي روند اشتغال زنان در مقايسه با مردان، و عوامل موثر بر سهم اشتغال زنان در بخش صنعت ايران
این مقاله دارای ۲۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ساختار اشتغال
مقاله شيوه مديريت
مقاله متوسط جبران خدمات
مقاله فن آوري توليد
مقاله بخش صنعت
مقاله ايران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ابونوري اسماعيل
جناب آقای / سرکار خانم: غلامي نجمه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين پژوهش، روند اشتغال زنان، در مقايسه با مردان، و نيز عوامل موثر بر اشتغال آن ها، با استفاده از اطلاعات مقطعي و به تفکيک صنايع به وسيله نشانه هاي ISIC دورقمي، در دوره زماني ۱۳۷۹ تا ۱۳۸۴، مورد مطالعه قرار گرفته است. نتايج پژوهش نشان مي دهد که صنايع «مواد غذايي و آشاميدني» و «توليد منسوجات»، نسبت به ساير صنايع، داراي بيش ترين تعداد کارکنان زن بوده است، بيش ترين رشد نسبي شاغلان زن در صنعت انتشار، چاپ، و تکثير رسانه هاي ضبط شده صورت گرفته است، کارگران ماهر، داراي بيش ترين سهم، و مهندسان و تکنسين ها داراي کم ترين سهم در صنايع کشور اند، و شاغلان زن در قسمت غير توليدي، بيش ترين سهم، و شاغلان زن تکنسين و مهندس کم ترين سهم (اغلب کم تر از ۱۰درصد) اشتغال زنان را در بيش تر صنايع ايران به خود اختصاص داده اند. براي ارزيابي عوامل موثر بر اشتغال زنان، سهم بنگاه هايي که با مديريت خصوصي اداره مي شوند (شامل دولتي يا خصوصي)، متوسط جبران خدمات شاغلان زن بنگاه، و فن آوري توليد (کاربر يا سرمايه بر) بنگاه در درصد اشتغال صنعتي زنان، با استفاده از داده هاي ترکيبي برآورد شده است و نتايج نشان مي دهد در صنايعي که درصد بيش تري از بنگاه هاي آن ها با مديريت خصوصي اداره مي شوند، اشتغال زنان به طوري معنادار بيش تر است. افزايش متوسط جبران خدمات شاغلان زن، در بيش تر صنايع، موجب افزايش نسبت اشتغال زنان شده است، به گونه يي که اثر آن در ۱۵ صنعت (عمومادر صنايعي با ماهيت کاري ظريف و مهارت هاي متوسط و نسبتا پايين) مثبت، و در چهار صنعت معنادار بوده است. در صنعتي که بنگاه هاي آن با فن آوري کاربر اداره مي شوند، نسبت اشتغال زنان به طوري معنادار بيش تر است.