مقاله بررسي روند تجمع زيستي متيل جيوه در بافتهاي مختلف فيل ماهي (Huso huso) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در زيست شناسي ايران از صفحه ۶۱۹ تا ۶۲۵ منتشر شده است.
نام: بررسي روند تجمع زيستي متيل جيوه در بافتهاي مختلف فيل ماهي (Huso huso)
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله متيل جيوه
مقاله تجمع زيستي
مقاله فيل ماهي
مقاله درياي خزر

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قرايي احمد
جناب آقای / سرکار خانم: اسماعيلي ساري عباس
جناب آقای / سرکار خانم: جعفري شموشکي ولي اله

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اين مطالعه از مرداد ماه تا آبان ماه سال ۱۳۸۵ در مرکز تکثير ماهيان خاوياري شهيد مرجاني استان گلستان به انجام رسيد. در تحقيق حاضر جهت بررسي روند تجمع زيستي جيوه در اندامهاي آبشش، کبد، روده، کليه و بافت گوشت از بچه ماهيان ۸۶±۴ گرمي در چهار گروه تيمار با جيره هاي غذايي مختلف از لحاظ غلظت متيل جيوه (۱- گروه شاهد با ۰٫۰۴، ۲- گروه غلظت پايين با ۰٫۷۶، ۳- گروه غلظت متوسط با ۷٫۸، ۴- گروه غلظت بالا با ۱۶٫۲۲ ميلي گرم در کيلوگرم متيل جيوه) با چهار تکرار طي ۷۰ روز استفاده گرديد. نتايج نشان داد که ميزان تجمع جيوه در تمامي اندامهاي مورد بررسي با غلظت متيل جيوه و زمان در معرض قرارگيري ارتباط مستقيم دارد و همچنين ميزان تجمع جيوه در بافت کبد با همبستگي بيش از ۹۸ درصد بيشترين و روده با همبستگي ۷۲ درصد کمترين رابطه را با مدت زمان تيمار نشان دادند. تجزيه و تحليل نهايي نشان داد که در فيل ماهي اندامهاي شاخص، جهت بررسي آلودگي جيوه محيطي مي توانند به ترتيب الويت کبد، بافت گوشت و کليه باشد.