مقاله بررسي روند تعداد روزهاي يخبندان در استان خراسان شمالي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در جغرافياي طبيعي از صفحه ۸۵ تا ۹۴ منتشر شده است.
نام: بررسي روند تعداد روزهاي يخبندان در استان خراسان شمالي
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله روزهاي يخبندان
مقاله خراسان شمالي
مقاله سري زماني
مقاله خود همبستگي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رباني فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: كرمي فريبا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در سالهاي اخير درمحافل علمي جهان موضوع تغيير اقليم بيشتر مورد بحث قرار گرفته است. در اين تحقيق تغييرات احتمالي نوسانات زماني تعداد روزهاي يخبندان استان خراسان شمالي طي دوره آماري ۲۰۰۵ – ۱۹۷۸ مورد مطالعه قرار گرفت. در بررسي هاي اوليه به منظور آشکار شدن روند در اين داده ها از ضريب بحراني کندال استفاده و معلوم گرديد که تعداد روزهاي يخبندان طي دوره ياد شده داراي روندي نزولي است که اين امر با روند افزايشي ميانگين سالانه دما ياد شده همخواني داشته است. در مراحل بعدي به منظور برازش يک مدل سري زماني مناسب براي داده هاي مورد مطالعه از روش باکس – جنکينس استفاده گرديد. ابتدا سري مورد مطالعه با اعمال تفاضل گيري ايستا گرديد. سپس با رسم منحني هاي خودهمبستگي و خودهمبستگي جزيي خاصيت ايستايي و حذف واريانس بررسي و در نهايت مدل سري زماني (۲، ۰، ۰)ARIMA  مناسب تشخيص داده شد. داده هاي محاسبه شده در سطح ۰٫۹۵ مورد تاييد قرار گرفتند. به منظور آزمون برازش، با استفاده از روش رگرسيون مشخص گرديد که مدل سري زماني در حد اعتماد مورد قبولي بر داده ها برازش دارد. اين مدل نشان داد که تعداد روزهاي يخبندان طي سالهاي آتي همچنان با نوساناتي داراي روندي نزولي مي باشد.