مقاله بررسي روند تغييرات رژيم بارش حوضه آبريز گرگانرود که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در مجله علوم و مهندسي آبخيزداري ايران از صفحه ۲۹ تا ۳۸ منتشر شده است.
نام: بررسي روند تغييرات رژيم بارش حوضه آبريز گرگانرود
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بارندگي
مقاله آزمون روند
مقاله رگرسيون خطي
مقاله من-کندال
مقاله گرگانرود

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شيخ واحدبردي
جناب آقای / سرکار خانم: بابايي اكبر
جناب آقای / سرکار خانم: موشخيان يوسف

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
بارش به عنوان يکي از عناصر اقليمي مهم از پيچيدگي هايي ويژه برخوردار است و معمولا جمع بارش هاي يک نقطه در مقياس هاي زماني گوناگون داراي توزيع هاي آماري ساده و متقارني نيست. در اهميت مقادير بارش و تغييرات آن، به ويژه در کشور ما که در ناحيه خشک و نيمه خشک جهان قرار دارد، ترديدي نيست، لذا اين پژوهش بمنظور بررسي و شناخت روند داده هاي بارش در ۷ ايستگاه باران سنجي واقع در شرق استان گلستان با پايه مشترک زماني ۳۰ ساله (۱۳۵۳ تا ۱۳۸۳) صورت گرفت. براي بررسي روند تغييرات بارندگي طولاني مدت اين ايستگاهها از دو آزمون رگرسيون خطي و من-کندال استفاده شد. نتايج نشان داد که در ايستگاههاي تمر، تنگراه و گنبد در سطح ۵ درصد روند افزايشي معني دار در داده هاي بارندگي سالانه وجود دارد. بارندگي فصل پاييز در بيش تر ايستگاهها روندي صعودي را نشان مي دهد، ولي تنها در ايستگاه تمر روند در سطح ۵ درصد معني دار بود. در مورد بارندگي فصل هاي زمستان و بهار، هيچ کدام از ايستگاهها روندي معني دار را نشان نمي دهند و جهت روند در ايستگاههاي گوناگون متفاوت است. بارندگي فصل تابستان ايستگاههاي تمر، چشمه خان و گنبد روند صعودي معني دار نشان مي دهند. در ارتباط با بارندگي هاي بيشينه ۲۴ ساعته، فقط ايستگاه هاي تمر و تنگراه روند صعودي معني دار نشان مي دهند. در مورد تعداد روزهاي باراني، به غير از ايستگاههاي تمر و چشمه خان، ساير ايستگاهها روند صعودي معني داري را هم در سطح ۵ درصد و هم در سطح ۱ درصد نشان مي دهند.