مقاله بررسي روند تغييرات زماني سرعت باد در گستره اقليمي ايران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در مجله آبياري و زهكشي ايران از صفحه ۳۱ تا ۴۳ منتشر شده است.
نام: بررسي روند تغييرات زماني سرعت باد در گستره اقليمي ايران
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ايران
مقاله روند
مقاله سرعت باد
مقاله تحليل رگرسيون
مقاله ضريب پيرسون
مقاله من-كندال
مقاله ضريب اسپيرمن

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قهرمان نوذر
جناب آقای / سرکار خانم: قره خاني ابوذر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
متغير سرعت باد به ندرت در بين متغيرهاي هواشناسي به منظور كشف تغييرات آب و هوايي مورد مطالعه قرار گرفته است. هدف از اين مطالعه، بررسي روند تغييرات زماني سرعت باد در شبكه اي متشكل از ۴۰ ايستگاه سينوپتيک ايران در بازه زماني ۲۰۰۵- ۱۹۷۵ مي باشد. اين ايستگاهها معرف اقليمهاي مختلف ايران بر اساس طبقه بندي دومارتن گسترش يافته مي باشند. سريهاي زماني موجود توسط آزمون كولموگروف-اسميرنوف مورد آناليز قرار گرفت و مشخص گرديد كه توزيع داده ها نرمال است. براي تحليل روند تغييرات از دو روش غيرپارامتري، من-كندال و ضريب اسپيرمن و دو روش پارامتري تحليل رگرسيون و ضريب همبستگي پيرسون در سطح اطمينان ۹۵ درصد استفاده گرديد. نتايج حاصله نشان داد كه در سري زماني سالانه ۵۰ درصد از ايستگاه هاي مورد مطالعه بر اساس روش من- كندال و ۶۰ درصد بر اساس روش اسپيرمن و ۷۰ درصد از ايستگاهها بر اساس روش پيرسون داراي روند بوده اند. همچنين مشخص گرديد كه روند افزايشي سرعت باد در فصل زمستان بيشتر از ساير فصول و در فصل تابستان كمتر از ساير فصول بوده است. بيشترين روند كاهشي در فصل پاييز و كمترين روند كاهشي در فصل تابستان مشاهده گرديد. بيشترين روند تغييرات كاهشي سرعت باد در اقليم نيمه خشک معتدل مشاهده گرديد. در اين اقليم سرعت باد در هر دهه ۰۴۵/۰ متر بر ثانيه كاهش پيدا كرده است. همچنين اقليم نيمه خشک سرد بيشترين روند افزايشي (۱۴۵/۰ متر بر ثانيه در دهه) را داشته است. روند افزايشي سرعت باد بيشتر از روند كاهشي سرعت باد بوده است كه اين امر مي تواند در كنار تاثير ساير عوامل هواشناسي، باعث تغيير تبخيرتعرق شود كه در اقاليم خشک و نيمه خشک ايران حايز اهميت است.