مقاله بررسي روند تغييرات صفات فنولوژيكي، مرفولوژيكي، عملكرد و اجزاي عملكرد دانه در ژنوتيپ هاي برنج (.Oryza Sativa L) به تراكم هاي مختلف كاشت که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۸ در كشاورزي پويا از صفحه ۶۵ تا ۷۳ منتشر شده است.
نام: بررسي روند تغييرات صفات فنولوژيكي، مرفولوژيكي، عملكرد و اجزاي عملكرد دانه در ژنوتيپ هاي برنج (.Oryza Sativa L) به تراكم هاي مختلف كاشت
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله برنج
مقاله ژنوتيپ
مقاله تراكم كاشت
مقاله عملكرد دانه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مبصر حميدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: محسني دلارستاقي مرتضي
جناب آقای / سرکار خانم: خورگامي علي
جناب آقای / سرکار خانم: ضرغامي رضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور بررسي اثرات تراكم كاشت بر صفات زراعي ژنوتيپ هاي مختلف برنج، آزمايشي در سال ۱۳۸۵ به صورت كرت هاي يك بار خرد شده در قالب طرح بلوك هاي كامل تصادفي در سه تكرار اجرا شد به طوري كه ژنوتيپ هاي برنج در سه سطح (زودرس طارم هاشمي، متوسط رس فجر و ديررس ندا) به عنوان عامل اصلي و شش سطح تراكم كاشت (۱۲۰، ۱۰۰، ۸۰، ۶۰، ۴۰ و۲۰ بوته در متر مربع) عامل فرعي را تشكيل دادند. نتايج نشان داد كه تعداد روز از نشاكاري تا ۵۰ درصد گل دهي و طول دوره رشد رويشي در ژنوتيپ ديررس ندا بيشترين بود، ولي اين صفات از نظر آماري، تحت تاثير تراكم كاشت قرار نگرفتند. بلندترين ارتفاع بوته و طول خوشه، براي ژنوتيپ زودرس طارم هاشمي و كوتاه ترين آن ها براي ژنوتيپ ديررس ندا به دست آمد. ارتفاع بوته با افزايش تراكم كاشت، كاهش معني داري داشت. حداكثر تعداد خوشه چه در خوشه، درصد خوشه چه هاي پر شده و بالاترين وزن هزار دانه به ترتيب براي ژنوتيپ هاي زودرس هاشمي، متوسط رس فجر و ديررس ندا به دست آمد. با افزايش تراكم كاشت، از تعداد پنجه و پنجه هاي موثر در بوته، كاسته شد، ولي تعداد خوشه در متر مربع و به تبع آن عملكرد دانه، افزايش معني داري داشت. بيشترين عملكرد دانه براي ژنوتيپ ديررس ندا حاصل شد. اثرات متقابل ژنوتيپ تراكم كاشت بر هيچ يك از صفات مورد مطالعه، اثر معني داري نداشت.