مقاله بررسي روند تغييرات عملکرد و اجزاي عملکرد ارقام کلزا (Brassica napus L.) در تاريخ هاي مختلف کاشت اراضي لب شور که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۷ در كشاورزي پويا از صفحه ۳۳۹ تا ۳۴۸ منتشر شده است.
نام: بررسي روند تغييرات عملکرد و اجزاي عملکرد ارقام کلزا (Brassica napus L.) در تاريخ هاي مختلف کاشت اراضي لب شور
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کلزا
مقاله تاريخ کاشت
مقاله اراضي شور
مقاله تناوب

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: راهنما عبدالامير
جناب آقای / سرکار خانم: مكوندي محمدامين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
کشت پي در پي گندم در اراضي لب شور جنوب خوزستان، سبب محدود شدن عملکرد و سير نزولي توليد شده است. اين آزمايش با هدف وارد نمودن کلزا (Brassica napus L.) در تناوب زراعي رايج گندم – گندم به منظور افزايش بهره وري اين گونه اراضي طي دو سال زراعي ۸۵-۱۳۸۴ و ۸۶-۱۳۸۵ در قطعه زميني با دامنه هدايت الکتريکي ۱۱-۹ ميلي موس بر سانتي متر در قالب طرح آماري بلوک هاي کامل تصادفي به روش کرت هاي يکبار خرد شده با هفت تاريخ کاشت، از اول آبان لغايت آخر آذر، به فاصله ده روز يکبار در کرت هاي اصلي و دو رقم کلزا هيبريد Hyola401 و RGS003 در کرت هاي فرعي با چهار تکرار اجرا گرديد. در طول آزمايش، کليه يادداشت برداريهاي لازم، شامل فاصله کاشت تا سبز شدن، درصد سبز شدن، شروع، خاتمه و طول دوره گلدهي، دوره رسيدگي، ارتفاع ساقه، تعداد خورجين در بوته، تعداد دانه در خورجين، وزن هزار دانه و عملکرد دانه اندازه گيري و ثبت گرديد. نتايج اعداد خام به دست آمده توسط نرم افزار MSTAT-C تجزيه و ميانگين ها توسط آزمون دانکن مقايسه شد و نمودارها توسط نرم افزار EXCEL رسم گرديد. نتايج دست آمده نشان داد تاخير در کاشت، باعث کاهش معني دار عملکرد و اجزاي عملکرد گرديد. هيبريد Hyola401 در همه تاريخ هاي کاشت، عملکرد بيشتري را توليد نمود و اختلاف آن با رقم RGS003 در تاريخ هاي کاشت آبان ماه بيشتر بود. بر همين اساس، کاشت کلزا هيبريد Hyola401 در دامنه تاريخ کاشت اول لغايت آخر آبان ماه عملکردي بيشتر از يک تن در هکتار توليد مي نمايد که با توجه به اثرات مثبت تناوب کلزا – گندم، کاملا اقتصادي و قابل توصيه است. در صورت عدم دسترسي به هيبريد Hyola401 کاشت کلزا رقم RGS003 در دامنه تاريخ کاشت اول لغايت بيستم آبانماه توصيه مي شود.