مقاله بررسي روند تغييرات فصلي و سالانه رطوبت نسبي و نقطه شبنم در چند نمونه اقليمي در ايران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در مهر و آبان ۱۳۸۹ در آب و خاك (علوم و صنايع كشاورزي) از صفحه ۶۳۶ تا ۶۴۶ منتشر شده است.
نام: بررسي روند تغييرات فصلي و سالانه رطوبت نسبي و نقطه شبنم در چند نمونه اقليمي در ايران
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ايران
مقاله تحليل رگرسيون
مقاله رطوبت نسبي
مقاله روند
مقاله نقطه شبنم
مقاله من-کندال
مقاله ضريب اسپيرمن

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قره خاني ابوذر
جناب آقای / سرکار خانم: قهرمان نوذر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
بررسي روند تغييرات متغيرهاي هواشناسي در درازمدت اهميت ويژه اي در مطالعات تغيير اقليم و آشکار سازي آن دارد. در اين مطالعه مقادير متوسط ماهانه رطوبت نسبي و دماي نقطه شبنم ۲۲ ايستگاه هاي سينوپتيک ايران در بازه زماني ۲۰۰۳-۱۹۷۳ جمع آوري گرديد. اين ايستگاه ها معرف اقليمهاي مختلف ايران بر اساس طبقه بندي دومارتن مي باشند. سپس براي اطمينان از نرمال بودن سري هاي فصلي و سالانه از آزمون کولموگروف-اسميرنوف استفاده شد. بررسي روند تغييرات اين دو عامل جوي، با روشهاي آماري ناپارامتري من-کندال و ضريب همبستگي r اسپيرمن و روش پارامتري تحليل رگرسيون انجام شد. نتايج نشان داد بيشترين روند افزايشي تغييرات متغيرهاي مورد بررسي بر اساس روش ناپارامتري من-کندال در فصل تابستان اتفاق افتاده است و کمترين روند تغييرات متغير رطوبت نسبي در فصل زمستان حادث شده است. بر اساس روش من-کندال بيشترين روند کاهشي متغير نقطه شبنم در فصل بهار و کمترين روند کاهشي در فصل پاييز اتفاق افتاده است. همچنين بيشترين روند کاهشي متغير رطوبت نسبي در فصول زمستان و تابستان و کمترين روند تغييرات کاهشي در فصل پاييز بوده است. بر اساس ضريب r اسپيرمن، بيشترين روند تغييرات کاهشي رطوبت نسبي در سري سالانه و بهار و کمترين روند تغييرات در فصل پاييز مشاهده گرديد. همچينين بر اساس روش ذکر شده، بيشترين روند تغييرات نقطه شبنم در سري سالانه و کمترين روند تغييرات در فصل پاييز بوده است. بر اساس روش پارامتري تحليل رگرسيون در سري هاي زماني مورد بررسي متغير نقطه شبنم روند خاصي مشاهده نگرديد، اما متغير رطوبت نسبي در تمامي سري هاي زماني فصلي داراي روند بودند. در مجموع مي توان بيان داشت که روند کاهشي متغيرهاي مورد بررسي بيشتر از روند افزايشي آنها بود، هرچند قانونمندي خاصي براي اقاليم مختلف مشاهده نشد.