مقاله بررسي روند تغييرات وضعيت مراتع استپي استان اصفهان در يک دوره هشت ساله که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در تحقيقات مرتع و بيابان ايران از صفحه ۱ تا ۲۰ منتشر شده است.
نام: بررسي روند تغييرات وضعيت مراتع استپي استان اصفهان در يک دوره هشت ساله
این مقاله دارای ۲۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله وضعيت مرتع
مقاله بارش
مقاله خاک
مقاله پوشش گياهي
مقاله ترکيب گياهي
مقاله بنيه و شادابي
مقاله گرايش مرتع

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: برهاني مسعود
جناب آقای / سرکار خانم: ارزاني حسين
جناب آقای / سرکار خانم: جابرالانصار زهرا
جناب آقای / سرکار خانم: عظيمي مژگان السادات
جناب آقای / سرکار خانم: فرح پور مهدي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
وضعيت، يكي از شاخصهايي است كه در ارزيابي مديريت مراتع مورد استفاده قرار مي گيرد. روشهاي متعددي براي ارزيابي اين شاخص در اختيار مي باشد. روش به كار گرفته شده در تحقيق حاضر روش چهار عاملي بوده که براي انجام اين بررسي رويشگاههايي در مناطق استپي استان اصفهان انتخاب شد. در هر يك از رويشگاههاي انتخابي يك منطقه معرف انتخاب شد و در مجموع ۸ سايت در مناطق معرف تاسيس گرديد، براي هر يك از اين سايتها در هر سال عاملهاي پوشش سطح خاك، درصد تاج پوشش، تركيب گياهي، بنيه و شادابي گياهان به مدت ۸ سال اندازه گيري و برآورد شدند. نتايج نشان داد که تفاوت بين سايتهاي مورد مطالعه از لحاظ عاملهاي مورد بررسي يعني خاک، تاج پوشش گياهي، ترکيب، بنيه و شادابي و بارندگي در سطح احتمال يك درصد معني دار بوده است. همچنين همبستگي بين بارش سالانه و امتياز وضعيت معني دار بوده است، به طوري که اين همبستگي در مورد تفاوت وضعيت سالهاي مختلف در يک سايت متفاوت بوده، به نحوي که در دو عامل بنيه و شادابي و درصد پوشش معني دار و در دو عامل خاک و ترکيب گياهي معني دار نبوده است. همچنين بين امتياز تمامي عوامل تشکيل دهنده وضعيت و امتياز وضعيت همبستگي مثبت وجود داشته است. نتايج تجزيه و تحليل خوشه اي نشان داد که سايت هاي علويجه، شمال شهرضا و چرمشهر در يک گروه، سايت هاي موته، شورآباد، گلپايگان در يک گروه و دو سايت کمشچه و جنوب شهرضا در يک گروه قرار گرفته اند. دو سايت کمشچه و جنوب شهرضا هم از نظر پوشش، توليد، خاک و هم از نظر وضعيت بدترين شرايط را در ميان سايت هاي مورد مطالعه داشتند که در يک گروه قرار گرفته اند. سه سايت علويجه، شمال شهرضا و چرمشهر شرايط ضعيفي دارند، ولي شرايط آنها بهتر از دو سايت قبلي است و نهايتا بقيه سايت ها هستند که با توجه به بارش، توليد و پوشش و خاک بهتر، وضعيتي بهتر از ساير سايت ها دارند. بطور کلي مراتع استپي استان اصفهان در طبقه ضعيف تا خيلي ضعيف قرار داشتند و گرايش وضعيت اين مراتع در طي دوره هشت ساله ثابت بود.