مقاله بررسي روند رسيدگي جنسي ماهي بياح نر(Liza abu) در آبهاي استان خوزستان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در زيست شناسي دريا (بيولوژي دريا) از صفحه ۷۳ تا ۸۴ منتشر شده است.
نام: بررسي روند رسيدگي جنسي ماهي بياح نر(Liza abu) در آبهاي استان خوزستان
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ماهي بياح
مقاله بيضه
مقاله رسيدگي جنسي
مقاله خوزستان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: چله مال دزفول نژاد مژده
جناب آقای / سرکار خانم: جميلي شهلا
جناب آقای / سرکار خانم: شريف پور عيسي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين مطالعه به منظور بررسي روند رسيدگي جنسي، ۱۰۰ قطعه ماهي بياح(Liza abu)  در طول يکسال نمونه برداري از بهمن ماه ۸۵ لغايت دي ماه ۸۶ در استان خوزستان مورد بررسي قرار گرفت. پس از صيد و ثبت فاکتورهاي مورفومتريک مولدين، تکامل و رشد بيضه آنها بر اساس پارامترهاي ظاهري و بافتي مرحله بندي شدند. ازگناد ماهيها، نمونه بافتي با روش معمول بافت شناسي تهيه و با ميكروسكپ نوري در مجتمع آزمايشگاهي واحد علوم و تحقيقات تهران مطالعه گرديد. بر اساس نتايج اين پژوهش ۶ مرحله در تکامل بيضه مشاهده گرديد. اين مراحل در بيضه عبارتند از مرحله Ι يا نابالغ، بيضه بسيار کوچک و شامل اسپرماتوگوني ها بوده که تنها ساختمان سلولي قابل مشاهده بودند. اين مرحله در ماههاي مرداد و شهريور مشاهده گرديد. در مرحله ΙΙ، اسپرماتوگوني و اسپرماتوسيت هاي اوليه قابل مشاهده بودند. در مرحله III، اسپرماتوژنز شديد اتفاق افتاده و اسپرماتوسيت هاي اوليه و ثانويه پرتعدادترين سلول هاي اين مرحله بودند. در مرحله VΙ، سلو ل هاي مربوط به تمامي مراحل اسپرماتوژنژ مشاهده شد. در مرحله V نيز، بيضه پر ازاسپرم بود و در مرحله ΙV، باقي مانده اسپرماتوزوآ و اسپرماتوگوني ها در بيضه مشاهده گرديد.