مقاله بررسي روند مشارکت شهروندان استان کردستان در انتخابات رياست جمهوري ۸۴-۱۳۷۶ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۰ در فصلنامه ژئوپليتيك از صفحه ۸۸ تا ۱۱۰ منتشر شده است.
نام: بررسي روند مشارکت شهروندان استان کردستان در انتخابات رياست جمهوري ۸۴-۱۳۷۶
این مقاله دارای ۲۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله دموکراسي
مقاله مشارکت سياسي
مقاله انتخابات رياست جمهوري
مقاله استان کردستان
مقاله ايران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: غفاري مسعود
جناب آقای / سرکار خانم: زرين كاوياني بهروز

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مشارکت سياسي به عنوان يکي از ابعاد توسعه سياسي، در بر گيرنده ابعاد و وجوه فراواني است که مي تواند نظام هاي سياسي را در فرآيند دستيابي به يک وضعيت مطلوب به لحاظ نزديکي به دموکراسي ياري رساند. در اين راستا مشارکت سياسي به عنوان يک متغير وابسته، همواره از عواملي چند تاثير و تاثر پذيرفته است. نوع ساخت نظام سياسي، وجود قوميت ها و هويت هاي متعدد در داخل يک سرزمين، مسايل اقتصادي– اجتماعي و فرهنگي گوناگون از جمله عواملي هستند که در افزايش يا کاهش سطح مشارکت شهروندان تاثير بسزايي دارند. هدف از نگارش اين مقاله، بررسي علل روند نزولي ميزان مشارکت شهروندان استان کردستان در بازه زماني ۱۳۷۶ تا ۱۳۸۴ مي باشد. در نهايت نتايج حاصل از تحقيق بيانگر آن است که عوامل اقتصادي، رسانه ها، حقوق شهروندي، تغيير فضاي سياسي کشور و همچنين تغيير و تحولات سياسي در کردستان عراق، بر کاهش سطح مشارکت مردم استان کردستان تاثيرگذار بوده اند. در اين تحقيق مهمترين عامل داخلي اميد به تغيير فضاي سياسي کشور در دوره زماني مورد مطالعه است و مهمترين عامل تاثيرگذار خارجي نيز تغيير و تحولات صورت گرفته در مناطق کردنشين عراق و دستاوردهاي مهم آنان در چارچوب کشور عراق بوده است.