مقاله بررسي روند پيشرفت برنامه راهبردي دانشگاه علوم پزشكي قزوين در سال ۱۳۸۷ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در مجله علمي دانشگاه علوم پزشکي قزوين از صفحه ۷۶ تا ۸۲ منتشر شده است.
نام: بررسي روند پيشرفت برنامه راهبردي دانشگاه علوم پزشكي قزوين در سال ۱۳۸۷
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله برنامه ريزي
مقاله برنامه ريزي استراتژيک
مقاله سيستم هاي بهداشتي و درماني

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: زينالو علي اكبر
جناب آقای / سرکار خانم: حسيني معصومه
جناب آقای / سرکار خانم: آصف زاده سعيد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه: امروزه کسب موفقيت و تداوم حيات سازمان با توجه به مفهوم برنامه ريزي راهبردي، مستلزم بهره گيري از برنامه راهبردي است، زيرا از يک سو آينده نگر بوده و از طريق پيش بيني تحولات آتي اقدامات مناسب را تنظيم مي کند و از سوي ديگر گرايش به محيط داشته و ارتباط تنگاتنگ با آن دارد و از اين لحاظ مي تواند به سرعت از تغييرات محيط با خبر شده و واکنش مناسب و سريع نشان دهد.
هدف: مطالعه به منظور مقايسه پيشرفت برنامه راهبردي دانشگاه علوم پزشكي قزوين در سال ۱۳۸۷ نسبت به سال ۱۳۸۶ انجام شد.
مواد و روش ها: اين مطالعه توصيفي – تحليلي در حوزه هاي ذي ربط دانشگاه علوم پزشکي قزوين انجام شد. از طريق بحث هاي گروهي و مشارکت ذينفعان روش ارزشيابي و فرم هاي  گزارش هاي پيشرفت برنامه ريزي راهبردي حوزه ها جمع آوري و بررسي شدند.
يافته ها: در پايان سال ۱۳۸۷ از كل اهداف دانشگاه %۵۳ كاملا محقق شدند، %۳۲ اهداف به ميزان ۵۰-۹۹% و %۱۱ كم تر از %۵۰ تحقق يافتند. در مجموع اهداف تا پايان سال ۱۳۸۷ به اجرا در نيامدند. تا پايان سال ۱۳۸۶، %۴۹ از كل اهداف تدوين شده دانشگاه به طور كامل محقق شده بودند. مهم ترين مانع دستيابي به برخي از اهداف در سال هاي ۱۳۸۶ و ۱۳۸۷ عدم تحقق بودجه و اعتبار بود.
نتيجه گيري: تحقق بيش از نيمي از اهداف در سال ۱۳۸۷، نشان دهنده ارتقا روند برنامه استراتژيك دانشگاه است، اما مشكلات و موانع سال ۱۳۸۶ از قبيل كمبود نيروي انساني و كمبود بودجه و اعتبارات در تحقق اهداف سال ۱۳۸۷ تاثير داشته است.