مقاله بررسي روند ژنتيکي و فنوتيپي صفات رشد در بره هاي مغاني که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز و زمستان ۱۳۸۹ در پژوهشهاي علوم دامي (دانش كشاورزي) از صفحه ۱۵ تا ۲۶ منتشر شده است.
نام: بررسي روند ژنتيکي و فنوتيپي صفات رشد در بره هاي مغاني
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله روند ژنتيکي
مقاله رشد
مقاله مدل حيواني
مقاله بره مغاني

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: درستكار محمد
جناب آقای / سرکار خانم: رافت سيدعباس
جناب آقای / سرکار خانم: شجاع جليل
جناب آقای / سرکار خانم: پيراني نصراله

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين پژوهش از تعداد ۱۷۶۲۰ رکورد مربوط به صفات رشد بره هاي مغاني ايستگاه پرورش و اصلاح نژاد گوسفند مغاني واقع در جعفرآباد در طي سالهاي ۱۳۷۴ تا ۱۳۸۵ براي برآورد روند ژنتيکي و فنوتيپي صفات رشد در بره هاي مغاني استفاده شد. با استفاده از روش حداکثر درستنمايي محدود شده بي نياز از مشتق (DFREML) و مدل حيواني يک صفتي و چند صفتي، بهترين پيش بيني خطي بدون اريب (BLUP) از ارزش هاي اصلاحي صفات بدست آمد. روندها به صورت تابعيت ميانگين مقادير فنوتيپي و ژنتيکي بر اساس سال تولد محاسبه شد. روند فنوتيپي وزن تولد، وزن سه ماهگي، وزن شش ماهگي، وزن نه ماهگي و وزن يک سالگي به ترتيب ۰٫۰۳۷۱، ۰٫۰۵۱۳، -۰٫۰۲۰۶، -۰٫۳۸۳۹ و -۰٫۰۱۴۳ کيلوگرم در سال برآورد گرديد. روندهاي ژنتيکي وزن تولد، وزن سه ماهگي، وزن شش ماهگي، وزن نه ماهگي و وزن يکسالگي با استفاده از تجزيه و تحليل يک صفتي به ترتيب ۰٫۰۰۵۵، ۰٫۰۰۵۳، ۰٫۰۰۵۲، ۰٫۰۰۶۱ و ۰٫۰۸۴۹ کيلوگرم و طي تجزيه و تحليل چند صفتي به ترتيب ۰٫۰۱۰۷، ۰٫۰۹۶۸، ۰٫۱۳۱۱، ۰٫۱۶۱۳ و ۰٫۱۳۲۸ کيلوگرم در سال برآورد گرديد. براي تمامي صفات روند ژنتيکي معني دار ولي روند فنوتيپي براي اغلب صفات معني دار نبود (P<0.05) ميانگين ارزش اصلاحي حاصل از مدل جند صفتي نسبت به يک صفتي بسيار بالاتر بود.