مقاله بررسي رويش راش خزر (Fagus orientalis Lipsky) با استفاده از تحليل سريهاي زماني که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در تحقيقات جنگل و صنوبر ايران از صفحه ۴۰۴ تا ۴۲۱ منتشر شده است.
نام: بررسي رويش راش خزر (Fagus orientalis Lipsky) با استفاده از تحليل سريهاي زماني
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله راش
مقاله ديسک
مقاله روند
مقاله رويش
مقاله سريهاي زماني
مقاله مازندران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اميني محمد
جناب آقای / سرکار خانم: ثاقب طالبي خسرو
جناب آقای / سرکار خانم: نميرانيان منوچهر
جناب آقای / سرکار خانم: اميني روجا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
گونه راش خزر Fagus orientalis Lipsky حدود ۲۴ درصد تعداد درختان و ۳۰ درصد حجم سرپا جنگلهاي شمال ايران را تشكيل مي دهد. تحقيق حاضر با هدف «بررسي امكان وجود نظم زماني در رويش قطري درختان راش و تعيين رابطه رياضي بين نوسانهاي رويش با تغيير زمان» انجام شده است. بدين منظور فرضيه هاي: ايستا بودن، احتمال وجود اثر روند، تغييرات دوره اي و تغييرات تصادفي در سري داد ه ها مورد مطالعه قرار گرفت. براي اين بررسي چهار اصله از قطورترين درختان سالم راش، انتخاب شد. ميانگين قطر درختان نمونه، ۱۰۳ سانتي متر و بيشينه سن درختان نمونه ۳۵۰ سال بود. از هر درخت يك ديسك در ارتفاع برابرسينه تهيه گرديد. پس از اندازه گيري پهناي حلقه هاي رويش سالانه و پردازش داده ها با استفاده از تحليل سريهاي زماني، نتايج به شرح زير بدست آمد: در نمودار رويش شعاعي درختان نمونه بيش از يک روند ديده مي شود؛ همبستگي بين افزايش سن و مقدار رويش جاري شعاعي سالانه، در سنين كمتر از ۱۲۰ سال، مثبت و در سنين بيشتر از آن منفي است؛ رويش شعاعي درختان در اين دو دوره سني، با معادله درجه سه بهترين برازش را دارد؛ رويش حجمي سالانه همواره روند مثبت دارد و متوقف نمي شود. در نمودارهاي خودهمبستگي، نوسانهاي رويش در تناوب يكساله بيشترين مقدار را نشان مي دهند. ساير تناوبها به صورت نامنظم و كمتر از حدود معني داري ديده مي شوند.