مقاله بررسي رويکرد نوين يادگيري الکترونيکي سريع در آموزش ضمن خدمت کارکنان دانشگاه علوم پزشکي تهران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در آموزش عالي ايران از صفحه ۶۷ تا ۸۸ منتشر شده است.
نام: بررسي رويکرد نوين يادگيري الکترونيکي سريع در آموزش ضمن خدمت کارکنان دانشگاه علوم پزشکي تهران
این مقاله دارای ۲۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله يادگيري الکترونيکي سريع
مقاله يادگيري الکترونيکي مرسوم
مقاله رضايت
مقاله زمان
مقاله هزينه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: علوي سيده شهره
جناب آقای / سرکار خانم: ابراهيم زاده عيسي
جناب آقای / سرکار خانم: کريم زادگان مقدم داوود
جناب آقای / سرکار خانم: عطاران محمد
جناب آقای / سرکار خانم: مهرداد رامين
جناب آقای / سرکار خانم: گلستان بنفشه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
يادگيري الکترونيکي سريع، رويکردي جديد براي تدوين محتواي الکترونيکي است که با تغيير در فرايند و ابزارهاي مورد استفاده، زمان و هزينه ساخت محتواي الکترونيکي را کاهش مي دهد. از آنجايي که تاکنون مطالعات معدودي در زمينه مقايسه اين رويکرد و رويکرد يادگيري الکترونيکي مرسوم انجام شده است، مطالعه شبه آزمايشي حاضر در سال ۱۳۸۷ در ۱۰۰ نفر از کارکنان اداري دانشگاه علوم پزشکي تهران، ميزان يادگيري، رضايت از دوره، زمان صرف شده و تعداد افراد به کارگرفته شده در تدوين محتوا بر اساس اين دو رويکرد، را مقايسه نمود. کارکنان مورد بررسي با روش تصادفي بلوکي در دو گروه ۵۰ نفري تقسيم شدند. تدوين محتواي يادگيري الکترونيکي مرسوم بر اساس مدل طراحي آموزشي آبشاري ADDIE و با استفاده از نرم افزار Macromedia flash و تدوين محتوا با رويکرد يادگيري الکترونيکي سريع، شامل پردازش موازي سه مرحله تحليل، طراحي و تدوين و استفاده از نرم افزار Adobe Presenter بود که نظير ديگر ابزارهاي يادگيري الکترونيکي سريع، بسياري از فرايندها را به طور خودکار مي سازد. ابزارهاي جمع آوري داده ها شامل پيش آزمون، پس آزمون، آزمون نهايي، پرسش نامه خودارزيابي ميزان يادگيري و پرسش نامه ميزان رضايت کارکنان از دوره آموزشي بود. پاسخ دهي به دو پرسش نامه اخير، مبتني بر مقياس ليکرت بود. در مورد هر دو پرسش نامه روايي محتوا با کمک ۱۰ نفر از صاحب نظران و پايايي بر اساس ضريب آلفاي کرونباخ تعيين شد. يافته ها نشان داد مقايسه نمره پيش آزمون، پس آزمون، آزمون پاياني و خودارزيابي کارکنان از ميزان يادگيري شان در دو گروه تفاوت معناداري نداشت. رضايت از محتواي آموزشي، رضايت از شيوه آموزش، رضايت از برنامه آموزش الکترونيکي و رضايت کلي در دو گروه تفاوت معناداري نداشت. زمان تدوين محتوا در رويکرد يادگيري الکترونيکي مرسوم، ۱۴۱ و در رويکرد سريع ۲۴ روز کاري بود (نسبت ۶ به ۱). نظر به عدم تفاوت دو رويکرد مذکور در ميزان يادگيري يادگيرندگان، رضايت مندي آنها و کاهش قابل توجه زمان تدوين دوره، در رويکرد يادگيري الکترونيکي سريع، استفاده از آن براي آموزش الکترونيکي کارکنان دانشگاه ها، پيشنهاد مي شود.