مقاله بررسي ريخت سنجي، سن و رشد سياه ماهي Capoeta capoeta gracilis در نهر زرين گل، استان گلستان، ايران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۸ در علوم كشاورزي و منابع طبيعي از صفحه ۵۴ تا ۶۳ منتشر شده است.
نام: بررسي ريخت سنجي، سن و رشد سياه ماهي Capoeta capoeta gracilis در نهر زرين گل، استان گلستان، ايران
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سياه ماهي Capoeta capoeta gracilis
مقاله زرين گل
مقاله ريخت سنجي
مقاله سن
مقاله رشد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قلي زاده محمد
جناب آقای / سرکار خانم: قرباني رسول
جناب آقای / سرکار خانم: سلمان ماهيني عبدالرسول
جناب آقای / سرکار خانم: حاجي مرادلو عبدالمجيد
جناب آقای / سرکار خانم: رحماني حسين
جناب آقای / سرکار خانم: ملايي مسعود

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين پژوهش ريخت شناسي، سن و رشد سياه ماهي، Capoeta capoeta gracilis در نهر زرين گل استان گلستان، ايران، طي آبان ماه ۱۳۸۶ بررسي شد. به اين منظور تعداد ۱۰۰ عدد سياه ماهي كه در دامنه طولي ۸/۱۴۹-۹/۳۹ ميلي متر بودند، صيد گرديد. ماهيان صفر ساله با فراواني نسبي ۵۹ درصد غالب ترين گروه سني و ماهيان ۳ و ۴ ساله با فراواني نسبي ۱ درصد کمترين درصد فراواني ماهيان را به خود اختصاص داده بودند. در مقايسه صفات ريخت سنجي بين ماهيان صفر ساله، ۱ ساله و ۲ ساله مشاهده گرديد كه ماهيان صفر ساله به طور معني داري داراي فاصله دو چشم و قطر چشم بزرگ تري نسبت به ماهيان ۱ ساله و ۲ ساله هستند. ماهيان ۲ ساله به طور معني داري داراي طول سر و ارتفاع سر كوچك تري نسبت به ماهيان صفر و۱  ساله بودند. رشد لحظه اي سياه ماهيان در سن ۳ سالگي بسيار كمتر از سنين ديگر بود. رابطه نمايي طول و وزن به صورت آلومتريک منفي (W=0.0003 L2.822) بود. در معادله رشد برتلانفي L¥=۲۲۳٫۸، k=0.185 و t.=-1.8 به دست آمد.