مقاله بررسي ريخت شناسي جنس (Lallemantia Fisch.et Met. (Lamiaceae در ايران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در گياه و زيست بوم از صفحه ۳ تا ۲۰ منتشر شده است.
نام: بررسي ريخت شناسي جنس (Lallemantia Fisch.et Met. (Lamiaceae در ايران
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله Lallemantia
مقاله ريخت شناسي
مقاله خانواده نعناع

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: طالبي سيدمهدي
جناب آقای / سرکار خانم: رضاخانلو اصغر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
جنس Lallemantia متعلق به خانواده Lamiaceaeبوده و داراي ۵ گونه L. peltata، L. canescens، L. baldshuanica، L. iberica و L. royleana مي باشد. مطالعه حاضر روي صفات ريخت شناسي گونه هاي جنس مذکور براي شناسايي و تشخيص بهتر گونه ها از يکديگر و از گونه هاي ساير جنس هاي اين خانواده صورت پذيرفته است. اين بررسي روي نمونه هاي هرباريومي و تازه صورت پذيرفت و تعداد ۲۹ صفت کيفي و کمي از ساختار ريخت شناسي اندام هاي رويشي و زايشي گونه ها مورد مطالعه قرار گرفت. اندازه گيري هاي صفات کمي به طور مستقيم از روي نمونه هاي هرباريمي انجام گرفته و توصيف صفات کيفي بر اساس واژه شناسي انجام شد. در اين تحقيق صفاتي چون فرم رويشي گياه، ارتفاع ساقه، ابعاد و فرم حاشيه و قاعده و نوک و شکل پهنک برگ هاي ناحيه ساقه و گل آذين و طول دمبرگ آنها، ابعاد و شکل کاسه گل و دندانه هاي آن، رنگ و طول جام گل، طول خامه، ابعاد و شکل براکته، دم براکته و تعداد سيخک ها و طول آن، ابعاد، شکل گل آذين و نسبت طول جام گل به کاسه گل مورد بررسي قرار گرفت. مطالعه حاضر نشان داد که شماري از صفات ريخت شناسي در بين گونه ها متغير مي باشند. مهم ترين صفات در سطح درون جنس شامل فرم رويشي، ابعاد برگ ها و شکل حاشيه آن، شکل دندانه بالايي کاسه گل، طول و رنگ جام گل، شکل براکته، شکل گل آذين و نسبت طول جام گل به کاسه گل مي باشند. صفات مذکور در طبقه بندي و شناسايي گونه هاي جنس مذکور با اهميت بوده و داراي ارزش تاکسونوميک مي باشند. به خصوص صفت مربوط به جام گل و وجود دو چين طولي در آن، که در شناسايي گونه هاي اين جنس از سايرجنس هاي خانواده نعناع مفيد مي باشد.