مقاله بررسي ريخت شناسي زيركن و سرشتي هاي ژئوشيميايي پلوتون گرانيتي قلعه دژ، ازنا که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در بلورشناسي و كاني شناسي ايران از صفحه ۲۹۹ تا ۳۰۸ منتشر شده است.
نام: بررسي ريخت شناسي زيركن و سرشتي هاي ژئوشيميايي پلوتون گرانيتي قلعه دژ، ازنا
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ريخت شناسي زيركن
مقاله گرانيت نوع A
مقاله قليائيت
مقاله ازنا

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شبانيان بروجني ناهيد
جناب آقای / سرکار خانم: داووديان دهكردي عليرضا
جناب آقای / سرکار خانم: خليلي محمود
جناب آقای / سرکار خانم: خدامي مهناز

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
بلور زيركن در سيستم چهارگوشي متبلور مي شود و ثبت كننده رويدادهاي مختلف زمين شناسي در ساختار خارجي و بافت دروني خود است. رشد و تبلور زيركن تابعي از دماي تبلور، تركيب و محتوي آب ماگما است. گونه شناسي بلورهاي زيركن گرانيت قلعه دژ غالبا در گستره P5 رده بندي پوپين (۱۹۹۰) قرار مي گيرند كه دال بر خاستگاه گوشته اي بودن آن است. ريخت شناسي غالب دانه هاي زيركن برتري منشورهاي {۱۰۰} بر {۱۱۰} و هرم هاي {۱۰۱} بر {۲۱۱} را آشكار مي سازد. اين ريخت شناسي غالب، بالا بودن ميزان قليائيت، دماي تبلور ۸۵۰ درجه سانتي گراد و ماهيت خشك يك ماگماي قليايي را براي اين گرانيت ها نشان مي دهد. عدم وجود بر هم رشدي هيدروزيركن نشانگر ماگماي خشك است. همچنين دماسنجي اشباع از زيركن نيز ميانگين دماي در حدود ۸۳۵ درجه سانتي گراد را نشان مي دهد. تمامي نتايج بالا با شواهد ژئوشيميايي و سنگ شناختي قابل تاييد است و با ماگماي گرانيتي نوع A با خاستگاه گوشته ايي و پوسته ايي همخواني دارد.