مقاله بررسي ريخت شناسي گرده برخي از گونه هاي جنس .Vicia L در ايران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در فيزيولوژي محيطي گياهي (پژوهش هاي اكوفيزيولوژي گياهي ايران) از صفحه ۵۵ تا ۶۴ منتشر شده است.
نام: بررسي ريخت شناسي گرده برخي از گونه هاي جنس .Vicia L در ايران
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله دانه گرده
مقاله SEM؛ Vicia
مقاله ايران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سليم پور فهيمه
جناب آقای / سرکار خانم: شريف نيا فريبا
جناب آقای / سرکار خانم: كارآفرين الناز

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
جنس ماشك Vicia L. يكي از گياهان علو فه اي متعلق به تيره Fabaceae مي باشد. بين برخي گونه هاي اين جنس مانند V. sativa، V. cordata،V. angustifolia  و V. michauxii، V. aintabensis, V. peregrine  و V. ciceroidea،V. sojakii  تشابه ريخت شناسي بالايي از نظر خصوصيات بخش زايشي و برگها ديده مي شود كه شناسايي آنها را با مشكل مواجه مي سازد. به منظور بررسي كارايي صفات ريخت شناسي دانه گرده، در تعيين روابط تاكسونوميكي گونه هاي جنس Vicia تعداد ۲۱ گونه از اين جنس جمع آوري شده از استان هاي تهران، سمنان، قزوين و مازندران با استفاده از ميكروسكوپ الكتروني SEM مورد مطالعه قرار گرفتند. نتايج نشان مي دهد كه شكل دانه گرده در كليه گونه ها استوانه اي از نوع سه شيار منفذي بوده و تزيينات سطح اگزين از نوع مشبك منظم يا نامنظم تا چروكيده مي باشد. طول محور قطبي، تزيينات شيار، ضخامت ديواره شبکه (موري) و تزيينات سطح قطبي مهمترين نقش را در تفكيك گونه ها داشته اند. بر اين اساس كليد شناسايي گونه ها با استفاده از كليه صفات دانه گرده تنظيم گشت.