مقاله بررسي ريزساختار و تعيين وزن مولکولي ۱، ۲-پلي بوتادي ان به وسيله رزونانس مغناطيسي هسته که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در آذر و دي ۱۳۸۹ در علوم و تكنولوژي پليمر (فارسي) از صفحه ۳۵۹ تا ۳۷۰ منتشر شده است.
نام: بررسي ريزساختار و تعيين وزن مولکولي ۱، ۲-پلي بوتادي ان به وسيله رزونانس مغناطيسي هسته
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پلي بوتادي ان
مقاله رزونانس مغناطيسي هسته
مقاله ريزساختار
مقاله نظم فضايي
مقاله وزن مولکولي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ضيايي فرشيد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين پژوهش، بررسي ريزساختار ۱، -۲پلي بوتادي ان (۱,۲-PBD) با وزن هاي مولکولي کم مطالعه شده است. پارامترهاي مورد بررسي در ريزساختار ۱،-۲ پلي بوتادي ان تعيين مقدار ايزومرهاي ۱،-۴  سيس، ۱،-۴ ترانس و ۱،-۲ وينيل بوده که به وسيله دو روش طيف سنجي رزونانس مغناطيسي هسته (NMR) پروتون ۱H NMR و کربن ۱۳C NMR و به حالت مايع انجام شده است. مشخصه ديگر، در ۱،-۲ پلي بوتادي ان با وزن هاي مولکولي کم به دست آوردن متوسط وزن مولکولي عددي به کمک روش هاي NMR است که با روش رنگ نگاري ژل تراوايي مقايسه شده است. وجود گروه متيل در انتهاي زنجير، اين امکان را فراهم مي آورد تا با اندازه گيري آن و مقايسه با واحد هاي تکرار شونده، مقدار متوسط وزن مولکولي عددي به وسيله روش هاي NMR محاسبه شود. براي محاسبه سطوح زيرمنحني نياز به شناسايي کربن و پروتون هاي گروه متيل انتهاي زنجير است که کربن آن به وسيله روش هاي تقويت بدون واپيچيدگي با انتقال قطبش (DEPT) و براي شناسايي پروتون هاي گروه متيل از روش وابستگي مضاعف هسته هاي ناهمگن (HMQC) استفاده شده است که ارتباط مستقيم کربن و پروتون ها را نشان مي دهد. در نهايت، آرايش و نظم فضايي ۱،-۲ پلي بوتادي ان از راه شکافت توالي هاي پنج تايي و هفت تايي کربن هاي اولفيني متيلن و متين از گروه آويزان در دماهاي متفاوت ۲۰ و ۵۰°C بررسي شده است. طيف هاي ۱۳C NMR نشان مي دهند، با افزايش دماي طيف گيري تعداد شکافت هر دو کربن اولفيني افزايش مي يابد.