مقاله بررسي ريزساختار پلي وينيل کلريد به وسيله روش هاي رزونانس مغناطيسي هسته يک و دو بعدي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در مهر و آبان ۱۳۸۹ در علوم و تكنولوژي پليمر (فارسي) از صفحه ۳۱۱ تا ۳۲۱ منتشر شده است.
نام: بررسي ريزساختار پلي وينيل کلريد به وسيله روش هاي رزونانس مغناطيسي هسته يک و دو بعدي
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پلي وينيل کلريد
مقاله ريزساختار
مقاله نظم فضايي
مقاله پليمرشدن امولسيوني
مقاله رزونانس مغنا طيسي هسته دوبعدي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ضيايي فرشيد
جناب آقای / سرکار خانم: جليليان سيدمهرداد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين پژوهش، بررسي نظم فضايي و ريزساختار پلي وينيل کلريد (PVC) با در نظر گرفتن شکافت پروتون و کربن گروه متين و متيلن زنجير اصلي به وسيله روش هاي طيف بيني رزونانس مغناطيسي هسته هاي کربن (۱۳C NMR)، پروتن (۱H NMR) و دو بعدي (۲D NMR) در حلال تتراهيدروفوران دوتريم دار مطالعه شده است. پلي وينيل کلريد به روش پليمرشدن امولسيوني به وسيله راکتور زير فشار در دماي ۶۰ C در تبديل حدود ۹۰ درصد و مقدار جامد ۴۵ درصد سنتز شد. گمارش تمام توالي هاي فضايي پيک هاي کربن متيلن و متين از زنجير اصلي پلي وينيل کلريد به شکل توالي هاي چهارتايي و پنج تايي به وسيله NMR حالت مايع انجام شد. مدل آماري برنولي و مارکوف مرتبه اول براي نمونه سنتز شده محاسبه و با نتايج تجربي مقايسه شد. ميزان احتمال وجود توالي مزو براي پليمر سنتز شده ۰٫۴۴۷ محاسبه شد. نتايج نشان مي دهد، مدل آماري برنولي و مارکوف مرتبه اول با نتايج تجربي انطباق تقريبا يکساني براي هر دو کربن متين و متيلن دارد. مطالعه رزونانس مغناطيسي هسته دوبعدي به وسيله روش وابستگي کميت مضاعف هسته هاي ناهمگن (HMQC) و از طريق آن مطالعه شکافتگي در پيک هاي ۱H NMR براي پروتون متين بررسي شد. به وسيله روش HMQC مي توان بررسي توالي هاي سه تايي و ارتباط بين هسته هاي پروتون و کربن در پلي وينيل کلريد را مشاهده کرد. در نهايت، بررسي تغيير وضوح در توالي کربن هاي متيلن و متين را با اعمال تغيير دما در ۵۰ C و مقايسه آن با دماي طيف گيري در ۲۰ C ارزيابي شد. در اين حالت پيک هاي سکانس بي نظم زنجير پلي وينيل کلريد بيشتر از سکانس هاي تک نظم و هم نظم دچار شکافتگي مي شود.