مقاله بررسي ريز ساختارهاي جفت موش به دنبال مصرف داروي آسپيرين که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان و پاييز ۱۳۸۹ در مجله دانشگاه علوم پزشكي خراسان شمالي از صفحه ۱۵ تا ۲۲ منتشر شده است.
نام: بررسي ريز ساختارهاي جفت موش به دنبال مصرف داروي آسپيرين
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آسپيرين
مقاله موش
مقاله جفت
مقاله ساختار بافت شناسي
مقاله سقط جنين

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: جعفرپور مختار
جناب آقای / سرکار خانم: محموديان عليرضا
جناب آقای / سرکار خانم: جعفرپور سهيلا
جناب آقای / سرکار خانم: حاج زاده موسي الرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: آسپيرين به عنوان داروي ضد درد و برخي ويژگي ﻫﺎي درماني ديگر مورد استفاده قرار ﻣﻲگيرد. اين مطالعه براي تعيين آثار جانبي مصرف آسپيرين که يک داروي پرمصرف مي باشد، بر جفت انجام شد.
مواد و روش کار: ۴۰ سر موش ماده نژاد BALB/C را به دو گروه تجربي ۱ و ۲، و دوگروه پلاسبوي ۱ و ۲، جمعا به ۴ گروه ده تايي بصورت تصادفي تقسيم کرديم. پس از باردار شدن موشﻫﺎ، گروه ﻫﺎي تجربي ۱ و ۲ روزانه ۲۰۰ mg/kg آسپيرين محلول در ۱ سي سي سرم فيزيولوژي و گروه ﻫﺎي پلاسبوي ۱ و ۲ روزانه ۱ سي سي سرم فيزيولوژي از طريق گاواژ دريافت نمودند. سپس تحت بيهوشي موشﻫﺎ کشته شده و جفت ﻫﺎ استخراج گرديدند. جفت هاي موش هاي سقط شده و مرده نيز بلافاصله همانند بقيه موش ها استخراج شده و در فرايند تثبيت بافتي قرار گرفتند. سپس رنگ آميزي با هماتوکسيلين- ائوزين انجام شده و مورد مطالعه قرار گرفتند.
نتايج: در گروه تجربي ۱، دو مورد و در گروه تجربي ۲، هفت مورد سقط جنين مشاهده شد. در گروهﻫﺎي پلاسبو سقط جنين مشاهده نشد. در گروه ﻫﺎي تجربي تغييرات پاتولوژيک مشخصي مشاهده شد، در حاليکه در گروه ﻫﺎي پلاسبو تغيير بافتي مشاهده نشد.
بحث و نتيجه گيري: آثار سوء آسپيرين منجمله آثار خونريزي دهنده آن بر دستگاه گوارش در تحقيقات ديگران گزارش شده است. در اين تحقيق نيز خونريزي از جفت و بدنبال آن سقط جنين مشاهده شد. لذا ﻣﻲتوان پيشنهاد داد که مصرف آسپيرين موجب اختلال در جدار عروق ﻣﻲ شود يعني همان چيزي که در بررسي ميکروسکپيک نوري مشاهده کرديم.