مقاله بررسي ريسك فاكتورهاي كانسر پستان در زنان زير ۴۰ سال که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تير ۱۳۸۸ در دانشور از صفحه ۳۷ تا ۴۴ منتشر شده است.
نام: بررسي ريسك فاكتورهاي كانسر پستان در زنان زير ۴۰ سال
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سرطان پستان
مقاله فاكتورهاي باروري و هورموني
مقاله ريسك فاكتورها

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: تهرانيان نجمه
جناب آقای / سرکار خانم: حافظي پور فرحناز
جناب آقای / سرکار خانم: حاجي زاده ابراهيم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف: هدف از اين پژوهش، بررسي ريسك فاكتورهاي كانسر پستان در زنان زير ۴۰ سال در ۱۰ سال اخير (۱۳۸۶-۱۳۷۷) است.
روش كار: اين پژوهش از نوع توصيفي – تحليلي و مورد شاهدي است كه گروه مورد شامل ۳۱۲ خانم مبتلا به سرطان پستان زير ۴۰ سال با تشخيص قطعي بر مبناي آسيب شناسي و واجد شرايط پژوهش و گروه شاهد شامل ۳۱۲ خانم زير ۴۰ سال مراجعه كننده به بيمارستان امام خميني به علت بيماري غير نئو پلاستيك و غير هورموني بودند. هردو گروه از نظر سن همگون شدند. روش جمع آوري داده ها از طريق مصاحبه و مدارک پزشکي بود. تجزيه و تحليل داده ها با استفاده ازآزمون كاي دو،تي مستقل، رگرسيون لوجستيک ونيز شاخص OR براي بررسي رابطه ها بود.
نتايج: ارتباط آماري معناداري بين متغيرهاي وضعيت ازدواج، سابقه فاميلي سرطان پستان، سن اولين زايمان، سن منارك، پاريتي (در مولتي پاريتي بيش تر از نولي پاريتي)، مدت شيردهي، مصرف ocp مشاهده شد ولي بين سابقه شيردهي، سابقه سقط ارتباط آماري معناداري مشاهده نشد.
نتايج آزمون تک متغيره نشان داد، در مجردين ۹۵CI=1.51-3.88),(p<0.001) درصد( OR=2.42، در افراد با پاريتي ۴ و بالاتر درمقايسه با نولي پارها ۹۵CI=3.89-45.66),(p<0.001)درصد( OR=13.33، در افراد با سابقه فاميلي مثبت سرطان پستان (۹۵CI=2.95-16.99),(p<0.001) OR=7.07 ، در زنان با سن منارك ۱۵ سال و بالاتر در مقايسه با سن منارك كم تر از ۱۲ سال ۹۵CI=0.04-0.23),(p<0.001) درصد) ۱٫ OR= 0در خانم هاي با سن اولين زايمان ۳۰ سال و بالاتر در مقايسه با خانم هاي با سن اولين زايمان كم تر از ۳۰ سال  95CI=1.02-3.67)درصد)OR=1.93،       (p=0.041)و در افراد با شيردهي كم تر از ۲۴ ماه در مقايسه با افراد با شيردهي ۲۴ ماه و بالاتر ۹۵CI=1.22-2.58),(p<0.001)درصد) ۷۷/۱ OR=بود. در افراد با سابقه مصرف قرص هاي ضد بارداري ۹۵CI=1.87-4.24),(p<0.001)درصد)  OR=83.2 ارتباطي بين سابقه شيردهي (p=0.985)، سابقه(p=0.749)  سقط و افزايش خطر سرطان پستان مشاهده نشد. در آناليز رگرسيون لوجستيك به ترتيب پاريتي، سابقه فاميلي سرطان پستان، سابقه مصرف ocp و سن در اولين زايمان درافزايش خطر سرطان پستان زير ۴۰ سال موثر بودند.
نتيجه گيري: تايج نشان داد که در زنان زير۴۰ سال در مقايسه با ساير سنين خطر سرطان پستان در مولتي پارهاي با پاريتي ۴ و بالاتر بيش تر از نولي پارها بود سابقه شيردهي موثر نبود ساير ريسک فاکتورها مشابه بودند.