مقاله بررسي ريسک فاکتورهاي قلبي در بيماران ديابتيک بر اساس سطح سواد، دانش و آگاهي رفتار مرتبط با بيماري ديابت که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹ در مجله پزشكي هرمزگان از صفحه ۲۹۰ تا ۲۹۶ منتشر شده است.
نام: بررسي ريسک فاکتورهاي قلبي در بيماران ديابتيک بر اساس سطح سواد، دانش و آگاهي رفتار مرتبط با بيماري ديابت
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله هموگلوبين A1C

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شهاب جهانلو عليرضا
جناب آقای / سرکار خانم: سبحاني سيدعليرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: بيماريهاي قلبي و عروقي از عوارض اصلي بيماري ديابت مي باشند که باعث مرگ زودرس در اين بيماران مي شود. شيوع بيماري هاي قلبي و عروقي را مي توان با کاهش فشار خون، چربيهاي سرم و کنترل قند کاهش داد. هدف اين مطالعه بررسي عوامل خطر بيماريهاي و عروقي بر اساس سطح سواد بيماران ديابتيک مي باشد.
روش کار: اين بررسي مقطعي بر روي ۲۵۶ بيمار ديابتيک که طي سالهاي ۸۷-۸۶ به درمانگاه ديابت شهر بندرعباس مراجعه کرده بودند، انجام گرفت. بيماران به دو گروه بيسواد و کم سواد دسته بندي شدند. کلسترول، تري گليسيريد LDL و HDL به روش آنزيماتيک و HbA1c به روش کالري متريک سنجيده شد. فشارخون بيماران و شاخص توده بدني به روش استاندار بدست آمد. بوسيله دو پرسشنامه استاندار، دانش و آگاهي مرتبط با بيماري ديابت و رفتار مرتبط با اين بيماري سنجيده شد. تجزيه و تحليل داده ها بوسيله آناليز واريانس يک طرفه و همبستگي بين متغيرها انجام گرفت.
نتايج: %۵۲ از کل بيماران بيسواد و ۷۳ درصد بيماران داراي اضافه وزن بودند. ميانگين شاخص توده بدني و تري گليسيريد در خانم ها بيشتر از آقايان و معني دار بود (P<0.05). ميزان LDL در افراد بيسواد بيشتر از کم سواد اين تفاوت معني دار بود (P<0.05). با وجود اينکه ميزان دانش و آگاهي مرتبط با ديابت و ميزان عملکرد مربوط به اين بيماري در گروه بيسواد پايين تر از گروه كم سواد مي باشد ولي از نظر سطح كنترل قندخون بين دو گروه اختلاف معني داري ديده نشد.
نتيجه گيري: با توجه به بالاتر بودن شاخص هاي مربوط به عوامل خطر قلبي در بيماران بيسواد نسبت به افراد كم سواد، پيشنهاد مي گردد كه آموزشهاي لازم در قالب يك الگوي آموزشي دقيق به تفكيك بيسواد و كم سواد جهت بيماران ارايه گردد.