مقاله بررسي رژيم غذايي طبيعي ماهي گيش کاذب (Lactarius lactarius) در آبهاي ساحلي درياي عمان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۹ در پژوهش هاي باليني دام هاي بزرگ (دامپزشكي) از صفحه ۳۱ تا ۳۸ منتشر شده است.
نام: بررسي رژيم غذايي طبيعي ماهي گيش کاذب (Lactarius lactarius) در آبهاي ساحلي درياي عمان
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله گيش کاذب
مقاله رژيم غذايي
مقاله درياي عمان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: دوستدار مسطوره
جناب آقای / سرکار خانم: دريانبرد غلامرضا
جناب آقای / سرکار خانم: وثوقي غلامحسين
جناب آقای / سرکار خانم: كاظميان محمد
جناب آقای / سرکار خانم: رحمتي رحيمه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اين تحقيق با هدف تعيين رژيم غذايي و ارجحيت غذايي ماهي گيش کاذب به مدت ۱۲ ماه در آبهاي ساحلي درياي عمان انجام شد و ۷۰۲ عدد ماهي مورد بررسي قرار گرفت. گروههاي غذايي ماهيان و سخت پوستان به ترتيب با ۵۷٫۹ و  40.2درصد بيشترين فراواني را در محتويات معده داشتند و فراواني کرمها، نرمتنان و گياهان دريايي بسيار ناچيز بود. شاخص طول نسبي دستگاه گوارش در تمام گروههاي طولي کمتر از ۱ بود كه نشان مي دهد اين گونه جزو ماهيان گوشتخوار مي باشد و ماهيان و سخت پوستان به ترتيب با ۹۲٫۰ و  63.9درصد به عنوان غذايي ارجح اين ماهي در طول سال تعيين شدند. در دوره توليدمثلي و زمان تخم ريزي، شدت تغذيه و شاخص خالي بودن معده در يک نسبت تقريبا ثابت قرار گرفت و بعد از تخم ريزي شدت تغذيه افزايش يافت. مقدار ضريب چاقي در آبان ماه براي هر دو جنس نر و ماده به ترتيب با ۰٫۰۱۱±۱٫۲۰ و ۰٫۰۱۱±۱٫۲۱ در حداکثر مقدار بود و با رشد و توسعه گنادها از مقدار آن کاسته شد و ميانگين آن براي جنس ماده در مرداد ماه با ۰٫۰۱۵±۱٫۱۵ و براي جنس نر در تير ماه با ۰٫۰۱۳± ۱٫۱۴در حداقل مقدار قرار گرفت.