مقاله بررسي زمان انتظار مراجعين به درمانگاه هاي تخصصي مجتمع درمانگاهي شهيد داستاني بيمارستان دکتر شريعتي تهران با استفاده از الگوي شش سيگما که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۹ در پياورد سلامت از صفحه ۵۲ تا ۶۱ منتشر شده است.
نام: بررسي زمان انتظار مراجعين به درمانگاه هاي تخصصي مجتمع درمانگاهي شهيد داستاني بيمارستان دکتر شريعتي تهران با استفاده از الگوي شش سيگما
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله زمان انتظار
مقاله شش سيگما
مقاله مراجعين درمانگاه
مقاله درمانگاه هاي تخصصي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نصيري پور اميراشكان
جناب آقای / سرکار خانم: جهانگيري كتايون
جناب آقای / سرکار خانم: آقامحمدي سعيده

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: از آنجا که زمان انتظار يکي از عوامل موثر در رضايت بيماران از کيفيت خدمات ارايه شده مي باشد، مطالعه حاضر به منظور بررسي زمان انتظار مراجعين به درمانگاه هاي تخصصي مجتمع درمانگاهي شهيد داستاني، مرکز آموزشي، پژوهشي و درماني دکتر شريعتي تهران انجام پذيرفته است.
روش بررسي: اين پژوهش از نظر هدف کاربردي بوده و با بهره مندي از الگوي شش سيگما در چهار مرحله و با روش هاي کمي و کيفي انجام شده است. جامعه اين پژوهش را کليه مراجعين به درمانگاه هاي تخصصي مجتمع درمانگاهي شهيد داستاني بيمارستان شريعتي که بيش از ۱۰۰ مراجعه کننده در ماه داشتند، در بازه زماني يک هفته کاري تشکيل دادند. حجم نمونه، ۲۶۶ نفر معادل ۱۰ درصد از مجموع مراجعين يک هفته درمانگاه هاي تحت مطالعه انتخاب گرديد. ابزارهاي گردآوري داده ها، ساعت کورنومتردار، فرم ثبت زمان هاي اندازه گيري شده و چک ليست بوده است. پس از جمع آوري داده ها از حوزه واقعيت، بوسيله نرم افزار (SPSS) مورد تحليل قرار گرفتند.
يافته ها: ميانگين زمان انتظار مراجعين به مجتمع درمانگاهي در روز ويزيت ۱۲۱ دقيقه با انحراف معيار ۳۳٫۷۳ مشخص گرديد. مهمترين فرايندها از زمان ورود مراجعين به درمانگاه تا خروج آنها از اتاق پزشک، فرايندهاي جامع گردش کار، گردش کلي کار، نوبت دهي، پذيرش، صندوق، مدارک پزشکي، نوبت دهي قبلي، استرداد وجه و تخفيف هزينه ها، رسيدگي به شکايات شناسايي شدند.
بحث و نتيجه گيري: تعداد زياد بيماران به صورت همزمان، عدم حضور به موقع پزشکان، کمبود تعداد پزشکان، به عنوان سه عامل اول طولاني شدن زمان انتظار مراجعين از منظر دريافت کنندگان و ارايه کنندگان خدمات درماني بودند. در اين مجموعه دو شيفته کردن درمانگاه، تامين نيروي انساني مناسب، اصلاح هندسي فضاهاي فيزيکي از جمله پيشنهادات ارايه شده جهت کاهش زمان انتظار مراجعين مي باشند.