مقاله بررسي زمينه هاي پيش اعتيادي معتادان و مقايسه آن با افراد سالم غيرمعتاد که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۶ در دانش و پژوهش در روان شناسي كاربردي از صفحه ۱۴۹ تا ۱۶۸ منتشر شده است.
نام: بررسي زمينه هاي پيش اعتيادي معتادان و مقايسه آن با افراد سالم غيرمعتاد
این مقاله دارای ۲۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله زمينه هاي پيش اعتيادي
مقاله استعداد اعتياد
مقاله خانواده

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: زينالي علي
جناب آقای / سرکار خانم: وحدت رقيه
جناب آقای / سرکار خانم: حامدنيا صفر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور بررسي تفاوت زمينه هاي مستعدكننده اعتياد در افراد سالم و معتاد از دو گروه مطالعه (معتادان) و مقايسه (افراد سالم) استفاده شد. آزمودنيهاي شركت كننده در پژوهش ۴۰۰ نفر بودند كه ۲۰۰ نفر آنها را معتادان مراجعه كننده به مركز بازتواني معتادان اروميه و ۲۰۰ نفر آنها را افراد سالم شهر اروميه تشكيل مي دادند. نمونه معتادان به صورت نمونه تصادفي ساده و نمونه افراد سالم به صورت غيرتصادفي ساده انتخاب شد. آزمودنيها مرد و تحصيلات حداقل پنجم ابتدايي به بالا داشتند. داده ها با پرسشنامه ۷۰ سوالي محقق ساخته كه اعتبار و پايايي آن مطلوب برآورد شد، جمع آوري گرديد و در يك طرح علي ـ مقايسه اي با آزمون آماري t تحليل شد. يافته هاي پژوهش نشان داد، زمينه هاي پيش اعتيادي معتادان (خصوصيات شخصيتي، روابط خانوادگي، شيوه زندگي، عقايد) به طور معناداري متفاوت از افراد سالم است. لذا وجود زمينه و استعداد ويژه براي قبول و مصرف مواد مخدر ضروري است و لازم است، اقدامات پيشگيرانه از زمان كودكي و از درون نظام خانواده آغاز شود و در درمان بيماران معتاد علاوه بر جنبه جسمي به جنبه هاي روان شناختي و اجتماعي تخريب يافته، براي كسب بهبودي، توجه اكيد شود.