مقاله بررسي زيست شناسي پروانه جوانه خوار زيتون (Palpita unionalis (Lep.: Pyralidae در شرايط آزمايشگاهي و مزرعه اي زنجان (طارم عليا) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در شهريور ۱۳۸۹ در آفات و بيماريهاي گياهي از صفحه ۱ تا ۲۳ منتشر شده است.
نام: بررسي زيست شناسي پروانه جوانه خوار زيتون (Palpita unionalis (Lep.: Pyralidae در شرايط آزمايشگاهي و مزرعه اي زنجان (طارم عليا)
این مقاله دارای ۲۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پروانه جوانه خوار زيتون
مقاله زمستان گذراني
مقاله تعداد نسل
مقاله بيولوژي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: موحدي فاضل مرتضي
جناب آقای / سرکار خانم: عظيمي زاده نجمه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
پروانه جوانه خوار زيتون يكي از مهم ترين آفات زيتون در نهالستان ها و باغات جوان زيتون مي باشد. بيولوژي اين آفت در شرايط آزمايشگاهي و مزرعه اي بررسي گرديد. پروانه جوانه خوار زيتون يك روز پس از ظهور جفتگيري كرده و از روز سوم تخمريزي مي نمايد. ماده ها تخم هاي خود را بصورت تكي يا يک رديفي و اغلب در سطح زيرين برگ هاي جوانه هاي انتهايي قرار مي دهند. هر حشره ماده به طور متوسط۳۷۵٫۱۲۵±۲۹  تخم مي گذارد و بيشترين ميزان تخمريزي را در روز سوم دارد. دوره انكوباسيون تخم۳٫۴۲±۰٫۸۱  روز مي باشد. اين حشره داراي پنج سن لاروي مي باشد و لارو ها در سنين اول و دوم به رنگ زرد روشن و سنين بعدي سبز رنگ مي باشند. طول دوران لاروي 22.28±۰٫۲۲روز مي باشد. لاروها برگ هاي جوانه هاي انتهايي را با ترشحات ابريشمي به يكديگر چسبانده و در سنين اول و دوم از پارانشيم زيرين برگ و در سنين بالاتر كل برگ به جز رگبرگ اصلي را مورد تغذيه قرار مي دهند و در شرايط تراكم بالا از پوست ساقه هاي نرم و نازك و نيز گوشت ميوه ها تغذيه مي كنند. ميانگين درصد تلفات لاروي حدود ۳۰% بود. شفيره در درون پناهگاه هاي ايجاد شده توسط لاروهاي سن آخر تشكيل مي شود. طول دوران شفيرگي ۷٫۸۳±۰٫۱۱۲ روز و ميانگين تلفات اين مرحله حدود ۱۴% مي باشد. نسبت جنسي حشرات كامل (ماده:نر) (۱۴/۱ :۱) و ميانگين طول عمر حشرات نر و ماده به ترتيب  14.33±۲٫۴۹و  12.59±۱٫۶۳روز مي باشد. اين حشره در شرايط آزمايشگاهي ۸ نسل كامل با ميانگين۴۲±۰٫۸۲۱  روز و در شرايط منطقه طارم حداقل ۴ نسل كامل توليد مي كند.
ميانگين مرگ و مير حاصله توسط عوامل غير زنده براي هر نسل به ترتيب: ۷/۲۶%, ۴/۱۳%, ۵۰% و ۴/۲۳% محاسبه گرديد. از نظر آماري بين ميانگين طول نسل هاي مختلف در طبيعت در سطح ۱% تفاوت معني دار وجود داشت  (P<0.0001). نسل پنجم آخرين نسل اين آفت در منطقه است كه فرم زمستان گذران آفت را تشكيل مي دهد. زمستان گذراني اين حشره بيشتر به صورت لاروهاي سنين سوم تا پنجم و نيز شفيره ها در لابلاي برگ ها خصوصا جوانه هاي انتهايي مي باشد.