مقاله بررسي زيست محيطي تغييرات غلظت فلز سمي آلومينيوم در مناطق صنعتي (مطالعه موردي: برخي مناطق صنعتي استان کرمان) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۰ در علوم و تكنولوژي محيط زيست از صفحه ۲۱ تا ۳۷ منتشر شده است.
نام: بررسي زيست محيطي تغييرات غلظت فلز سمي آلومينيوم در مناطق صنعتي (مطالعه موردي: برخي مناطق صنعتي استان کرمان)
این مقاله دارای ۱۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آلومينيوم
مقاله آلومينيوم قابل تبادل
مقاله سميت زيست محيطي
مقاله اسيدي شدن خاک
مقاله مناطق صنعتي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سالاري حسن
جناب آقای / سرکار خانم: مظفري حسين
جناب آقای / سرکار خانم: منوچهري كلانتري خسرو
جناب آقای / سرکار خانم: ترك زاده مسعود
جناب آقای / سرکار خانم: ناصري فرزين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
شناخت و بررسي عوامل اصلي ايجاد سميت آلومينيوم در هر منطقه (به ويژه مناطق صنعتي) حايز اهميت مي باشد. در تحقيق حاضر، جهت بررسي تاثير فعاليت مناطق صنعتي بر تغييرات ميزان يون آلومينيوم محيط، در شش ناحيه صنعتي استان کرمان کارخانه لاستيک بارز، کارخانه سيمان کرمان، مجتمع مس سرچشمه، صنايع مس باهنر، منطقه صنعتي شماره ۱ و منطقه صنعتي خضرا) و يک منطقه غيرصنعتي (شاهد) نمونه برداري از خاک، گياه و پساب صنعتي انجام گرفت. نمونه هاي خاک، از عمق ۳۰ سانتي متري خاک جمع آوري شد و نمونه هاي گياهي نيز در هر منطقه با ۱۰ عدد تکرارجمع آوري شدند. پس از نمونه برداري و آماده سازي نمونه ها، پارامترهاي: ميزان اسيديته، آلومينيوم قابل تبادل و آلومينيوم کل خاک، ميزان آلومينيوم گياه، ميزان اسيديته و غلظت آلومينيوم پساب صنعتي درآزمايشگاه تعيين گرديد. غلظت آلومينيوم قابل تبادل خاک با روش استخراج با محلول کلريد پتاسيم و ميزان آلومينيوم کل با روش هضم اسيدي و با استفاده از دستگاه جذب اتمي تعيين شد. اسيديته نمونه هاي خاک و پساب صنعتي با دستگاه pH متر سنجش شد. تجزيه آماري داده ها با روش one-way ANOVA (نرم افزارSPSS 10.0 ) انجام يافت. نتايج نشان داد که ميزان پارامترهاي آلومينيوم قابل تبادل در خاک، آلومينيوم پساب صنعتي و آلومينيوم تجمع يافته درگياهان دو ناحيه صنعتي مجتمع مس سرچشمه و صنايع مس باهنر، در مقايسه با ساير نواحي، شاهد و استانداردهاي جهاني EPA افزايش معني داري دارد. ميزان اسيديته خاک و پساب صنعتي نيز در اين دو منطقه نسبت به ساير نواحي کاهش معني داري داشت (اسيديته نمونه هاي خاک به حد بحرانيpH=5  نزديک بود). ميزان آلومينيوم کل خاک نواحي مجتمع مس سرچشمه و صنايع مس باهنر نسبت به مناطق ديگر افزايش چشمگيري نداشت. بنابراين افزايش آلومينيوم قابل تبادل در اين نواحي، نشان دهنده وجود شرايط لازم جهت آزاد شدن کاتيون هاي آلومينيوم از ذرات خاک مي باشد. بدين ترتيب مي توان گفت، وجود پساب صنعتي و دود متصاعد شده (ترکيبات سولفوري) از نواحي صنعتي مذکور (مجتمع مس سرچشمه و صنايع مس باهنر) موجب افزايش تدريجي يون آلومينيوم خاک و تجمع آن در گياهان مي شود. در نتيجه اين امر احتمال سميت آلومينيوم در نواحي کشاورزي و شهري افزايش يافته که مي بايست کنترل، ارزيابي و مديريت بيشتري در اين زمينه مهم صورت پذيرد.