مقاله بررسي سابقه خانوادگي ديابت بعنوان نماينده فاکتور ژنتيکي در بستگان درجه يک بيماران ديابتي نوع ۲، استان چهارمحال و بختياري ۱۳۸۷ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در مجله دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد از صفحه ۱ تا ۷ منتشر شده است.
نام: بررسي سابقه خانوادگي ديابت بعنوان نماينده فاکتور ژنتيکي در بستگان درجه يک بيماران ديابتي نوع ۲، استان چهارمحال و بختياري ۱۳۸۷
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ديابت نوع ۲
مقاله سابقه فاميلي
مقاله زمينه ژنتيکي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: احمدي سيدعلي
جناب آقای / سرکار خانم: حسن زاده جعفر
جناب آقای / سرکار خانم: قائم هاله
جناب آقای / سرکار خانم: خسروي شمس علي
جناب آقای / سرکار خانم: رييسي رويا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: ديابت از گروه بيماري هاي متابوليک و يک اختلال چند عاملي است که با افزايش مزمن قندخون مشخص مي شود. از آنجايي که در زمينه اپيدميولوژي ژنتيک ديابت نوع ۲ در کشور ما، مطالعات اندکي انجام شده و هنوز بطور قطعي مشخص نيست که توارث ديابت نوع ۲ بيشتر از طرف کدام يک از والدين (پدر يا مادر) به فرزندان منتقل مي شود، اين مطالعه با هدف بررسي زمينه ژنتيکي بيماران ديابتي نوع ۲ استان چهارمحال و بختياري طراحي و اجرا گرديد.
روش بررسي: اين بررسي يک مطالعه اپيدميولوژيک از نوع توصيفي – تحليلي است که جامعه پژوهش آن افراد مبتلا به ديابت نوع ۲ در استان چهارمحال و بختياري در سال ۱۳۸۷ بود. تعداد ۲۵۴ نفر به روش تصادفي دو مرحله اي انتخاب و مورد بررسي قرار گرفتند. داده ها بوسيله مصاحبه و با تکميل فرمي، جمع آوري و با نرم افزار STATA9 و آزمون مجذور کا مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت.
يافته ها: از ۲۵۴ نفر بررسي شده ۱۵۰ نفر (۵۹%) مونث و ۱۰۴ نفر (۴۱%) مذکر بودند. متوسط سن آنها ۶/۸±۸/۵۴ سال و متوسط مدت زمان ابتلا به ديابت در آنها ۸/۵±۴/۷ سال بود. ۱۱۶ نفر (۷/۴۵%) از آنها داراي سابقه خانوادگي مثبت ديابت بودند که از اين ميان، ۴/۶۱% مادر ديابتي، ۸/۱۹% پدر ديابتي، ۹/۶۲% خواهر ديابتي، ۱/۱۸% برادر ديابتي، ۵/۴۰% دختر ديابتي و ۱/۱۸% پسر ديابتي داشتند. سابقه خانوادگي ديابت در مادر بيشتر از پدر، در خواهر بيشتر از برادر و در دختران بيشتر از پسران بود (P<0.001).
نتيجه گيري: نسبت شانس ابتلا به ديابت براي کساني که سابقه خانوادگي مثبت ديابت در مادر دارند بيشتر و مهم تر از پدر بوده و مي توان اظهار نمود که به احتمال قوي، توارث ديابت نوع ۲ بيشتر از طريق مادر به فرزندان منتقل مي شود.