مقاله بررسي ساختاري و فراساختاري جوانه زني و رويش دانه گرده در تاتوره Datura stramonium که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۸ در زيست شناسي تكويني از صفحه ۴۱ تا ۴۸ منتشر شده است.
نام: بررسي ساختاري و فراساختاري جوانه زني و رويش دانه گرده در تاتوره Datura stramonium
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله فرا ساختار
مقاله ساختار
مقاله لوله گرده
مقاله تاتوره

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قاسم پور حسن
جناب آقای / سرکار خانم: علي اصغرپور محبوبه
جناب آقای / سرکار خانم: موافقي علي
جناب آقای / سرکار خانم: دادپور محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: نصيري سمناني شهرزاد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
کلاله بخشي از مادگي است که دانه گرده در زمان گرده افشاني روي آن قرار مي گيرد. کلاله در تاتوره(Datura stramonium.) مرطوب (از گروه ۳) با پوشش ترشحات چسبناک است. ميان کنش بين گرده و سطح کلاله اساس جوانه زني دانه گرده است. هدف از اين پژوهش بررسي ساختار و فراساختار دانه و لوله گرده توسط ميکروسکوپ فلورسانس و الکتروني عبوري و ارتباط ميان کنش کلاله و دانه گرده در رشد لوله گرده مي باشد. طي مراحل نمو پاپي ها و سلول هاي بافت هاي زيرين آنها در کلاله فعاليت ترشحي داشتند. تراکم الکتروني زياد ترکيبات ترشحي پس از تثبيت ثانويه توسط تترااکسيد اسميوم و رنگ پذيري آن ها توسط اورامين O ماهيت ليپيدي آنها را نشان داد. دانه هاي گرده به صورت کروي دندانه دار با يک گودي مشخص در وسط مي باشند ديواره خارجي دانه گرده (اگزين) داراي تزیيناتي است که به علت داشتن ترکيبات ليپيدي با فلوئورو کروم اورامينo کاملا فلوئوروسنت مي شود. اين لايه در اثر تثبيت باتتراکسيداسميوم به صورت لايه اسميوفيل با دانستيه الکتروفي بالا قابل مشاهده است ديواره داخلي دانه گرده (انتين) داراي ضخامت زيادي است و در زير ميکروسکوپ الکتروني کاملا شفاف ديده مي شوند در سيتوپلاسم دانه گرده تعداد زيادي ميتوکندري قابل مشاهده است. شبکه آندوپلاسمي از نوع صاف و چندين ديکتيوزوم به همراه وزيکول هاي متعدد با محتواي روشن نشان دهنده سنتر فعال ترکيبات ديواره لوله گرده است. پلاست به تعداد اندک با ماتريکس به شدت اسموفيلداراي دانه هاي نشاسته است، لوله گرده داراي ديواره داخلي (انتين) در پيرامون لوله گرده است، ميتوکندري هاي کوچک و به شکل مدور در درون آن قرار مي گيرند، ديکتيوزوم هاي متعدد و به شدت فعال مي باشند وزيکول هاي روشن و متعدد که بخش مهمي از حجم سيتوپلاسم را اشغال مي کنند.