مقاله بررسي ساختار تابع تقاضاي ترکيب واردات (سرمايه اي، واسطه اي و مصرفي) ايران طي دوره ۸۳-۱۳۵۷ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز و زمستان ۱۳۸۸ در مطالعات اقتصاد بين الملل (International Economic Studies) (انگليسي) از صفحه ۷۵ تا ۸۸ منتشر شده است.
نام: بررسي ساختار تابع تقاضاي ترکيب واردات (سرمايه اي، واسطه اي و مصرفي) ايران طي دوره ۸۳-۱۳۵۷
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سيستم تقاضاي تقريبا ايده آل (AIDS)
مقاله الگوي تقاضاي واردات
مقاله رگرسيون هاي به ظاهر نامرتبط (SUR)
مقاله ايران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رنجبر همايون
جناب آقای / سرکار خانم: مريخ سميرا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف اصلي اين مطالعه دستيابي به الگوي تقاضاي واردات کشور از سه کالاي سرمايه اي، واسطه اي و مصرفي با استفاده از الگوي سيستم تقاضاي تقريبا ايده آل (AIDS) بوده است. بر اين اساس فرضيه هاي وابستگي تقاضاي واردات به قيمت هاي داخلي، هم نسبتي، همگني و متقارن بودن اين تابع تقاضا در دوره زماني ۸۳-۱۳۵۷ مورد بررسي قرار مي گيرد. سپس کشش هاي (مخارج، قيمتي جبران شده و جبران نشده) بلندمدت واردات کشور از گروه کالاها همراه با فروش هاي داخلي به روش رگرسيون هاي به ظاهر نامرتبط (SUR) برآورد مي شود، در نهايت پيشنهادهايي جهت بهبود سياست ها ارايه مي شود. نتايج بيانگر آن است که شکل گيري الگوي تخصيص واردات کشور بر مبناي بودجه بندي يک مرحله اي يعني وابسته به فروش هاي داخلي است و فروض همگني و تقارن در تقاضاي واردات کشور رد مي شود. کليه گروه هاي کالايي از نوع کالاهاي عادي هستند که در اين ميان کالاهاي وارداتي مصرفي و فروش هاي داخلي به طور قطع ضروري هستند. کشش هاي قيمتي خودي همگي داراي علامت مورد انتظار مي باشند و کالاهاي واسطه اي وسرمايه اي رابطه مکملي دارند. کالاهاي توليد و مصرف شده در داخل با هر دو گروه کالاهاي وارداتي واسطه اي و سرمايه اي و همچنين کالاهاي سرمايه اي با مصرفي داراي رابطه جانشيني مي باشند ولي در مورد بقيه گروه کالاها نمي توان اظهار نظر کرد.